1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Опитування

Опитування студентів


Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Досягнення

Дипломи та атестати

Теми лекцій

Тема 1. Економічні основи наукоємкого виробництва.
1. Поняття інноваційної організації.
2. Виробнича програма організації та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку.
3. Планування обсягів реалізації продукції.
4. Планування матеріально-технічного забезпечення організації.
5. Показники оцінки, порядок нормування та оперативне управління виробничими запасами.
6. Планування і управління проектом на основі процесного підходу.

Тема 2. Основні та оборотні фонди.
1. Поняття і структура основних фондів.
2. Оцінка стану і використання основних фондів.
3. Види зносу. Амортизація основних фондів.
4. Оборотні кошти: поняття і структура.
5. Джерела фінансування і визначення потреби в оборотних коштах.
6. Ефективність використання оборотних коштів.
7. Оптимізація оборотних коштів.

Тема 3. Трудові ресурси.
1. Склад і структура кадрів.
2. Нормування праці.
3. Продуктивність праці.
4. Оплата праці в ринкових умовах.

Тема 4. Затрати і собівартість.
1. Види собівартості.
2. Класифікація витрат.
3. Аналіз, калькуляція і планування собівартості продукції.
4. Інноваційні чинники зниження собівартості.

Тема 5. Ціноутворення.
1. Вплив ринкової кон'юнктури на цінову політику організації.
2. Види цін і чинники, які впливають на них.
3. Формування цін.
4. Ціна і споживча вартість продукції.
5. Методи ціноутворення.
6. Вплив об'єму виробництва на собівартість і ціну виробу.
7. Цінова стратегія організації.

Тема 6. Економічність і якість продукції.
1. Загальна класифікація продукції і її показників.
2. Критерії техніко-економічної оцінки.
3. Структурний аналіз понять економічності і якості.
4. Якість і споживча вартість продукції.

Тема 7. Оцінка техніко-економічного рівня і конкурентоспроможності продукції.
1. Оцінка ефективності розвитку виробництва.
2. Зіставлення діяльності конкурентів.
3. Структура системи техніко-економічних розрахунків ефективності розвитку виробництва і конкурентоспроможності продукції.
4. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва.

Теми практичних занять

Економічні основи наукоємкого виробництва.
Основні та оборотні фонди.
Трудові ресурси.
Затрати і собівартість.
Ціноутворення.
Економічність і якість продукції.
Оцінка техніко-економічного рівня і конкурентоспроможності продукції.

Питання до заліку

1. Вплив інноваційної діяльності на економічні показники підприємства.
2. Мета інноваційної діяльності підприємства і її пріоритетні напрямки.
3. Організація управління інформаційною діяльністю.
4. Інноваційна політика підприємства і чинники, що впливають на її формування.
5. Інноваційна політика підприємства в загальній стратегії його розвитку.
6. Особливості інноваційної організації.
7. Прогнозування і планування діяльності інноваційної організації.
8. Оціночні показники діяльності інноваційної організації. Їх суть і порядок визначення.
9. Зовнішнє і внутрішнє середовище. Їх вплив на діяльність інноваційної організації
10. Сутність основних фондів, їх класифікація.
11. Оцінка вартості основних фондів.
12. Фізичний і моральний знос основних фондів.
13. Амортизація основних фондів. Методи амортизації.
14. Показники використання основних фондів. Сутність, класифікація і структура оборотних засобів підприємства.
15. Кругообіг оборотного капіталу підприємства.
16. Поняття про оборотні фонди та фонди обігу, характеристика їх елементів.
17. Нормування оборотних засобів.
18. Показники використання оборотних засобів.
19. Шляхи підвищення ефективності використання, прискорення їх оборотності.
20. Продуктивність праці як показник ефективності організації праці персоналу.
21. Поняття виробітку, методи його визначення.
22. Нормування праці. Роль нормування в економічній діяльності підприємства.
23. Мотивація трудової діяльності працівників підприємства. Класи-фікація методів мотивації (економічні прямі, економічні непрямі та негрошові).
24. Заробітна плата. Поняття про основну, додаткову, номінальну та реальну заробітну плату. Функції заробітної плати як економічної категорії: відтворювальна, стимулююча, регулююча, соціальна.
25. Організація заробітної плати на підприємстві.
26. Тарифна система оплати праці.
27. Погодинна та відрядна форми оплати праці.
28. Безтарифна форма оплати праці.
29. Поняття витрат і собівартості продукції. Класифікація витрат.
30. Структура собівартості та чинники, що впливають на її динаміку.
31. Поділ витрат за економічними елементами. Кошторис виробництва: призначення, основні складові, розрахунок повної собівартості товарної продукції.
32. Калькулювання витрат. Об’єкти калькулювання, калькуляційні одиниці, статті калькуляції. Методи калькулювання.
33. Пошук резервів і шляхи зниження собівартості продукції підприємства.
34. Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Класифікація цін (тарифів). Структура оптової ціни виробника, відпускної та роздрібної ціни.
35. Поняття про прямі та непрямі податки.
36. Методи ціноутворення на підприємстві.
37. Поняття доходу (виручки). Методи визначення доходу.
38. Прибуток — основний показник фінансово-економічної діяльності підприємства. Види прибутку.
39. Рентабельність як показник ефективності
40. Маркетингові дослідження і їх роль в інноваційній діяльності підприємства.
41. Обґрунтування доцільності виробництва нового виду продукції.
42. Оціночні показники виробничої можливості створення інноваційного продукту.
43. Види інноваційних малих фірм.
44. Роль фінансово-промислових груп в реалізації інноваційних технологій.
45. Розвиток організаційних структур, які забезпечують інноваційний процес на підприємстві.
46. Адаптивні організаційно-управлінські структури.
47. Організаційні структури на етапі дослідження, розробки, впровадження та реалізації нововведень.
48. Формування регіональних центрів високої технології - технопарки.
49. Формування регіональних центрів високої технології – технополіси.
50. Формування регіональних центрів високої технології - інженерно-дослідницькі центри.
51. Формування регіональних центрів високої технології - венчурні організації.
52. Формування регіональних центрів високої технології - науково-промислові консорціуми.
53. Нові форми інтеграції науки та виробництва.
54. Ефективність нових форм інноваційних організацій.
55. Венчурний бізнес. Його суть і роль у розвитку інноваційної діяльності.
56. Система дослідження ринку інновації.
57. Оцінка інноваційної привабливості підприємства.
58. Сутність техніко-організаційного рівня підприємства і його відповідності інноваційним змінам.
59. Підготовка та складання бізнес-планів інноваційних проектів.
60. Суть і спрямованість інноваційної політики держави.
61. Органи державного регулювання інноваційної політики в Україні.
62. Суть правових аспектів інноваційної діяльності.
63. Джерела фінансування інноваційної організації.
64. Державний інноваційний фонд України: механізм формування і використання.
65. Організаційно-економічний механізм фінансування інновацій.
66. Лізингове фінансування. Його суть і вплив на функціонування інноваційної організації.
67. Лізінгові компанії. Їх діяльність.
68. Лізінгові контракти. Їх суть.
69. Інноваційний проект як об’єкт інвестування.
70. Суть і методи оцінки ефективності діяльності інноваційної організації.
71. Критерії та показники ефективності діяльності інноваційної організації.
72. Принципи вимірювання ефективності інновацій.
73. Економічні, науково-технічні, соціальні ефекти інновацій.
74. Абсолютна та порівняльна ефективність інновацій.
75. Види ефектів від реалізації інновацій.

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література
1. Економіка підприємства: Підручник / за заг. Ред. С.Ф. Покропивного – Вид. 2-ге, перероб. Та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.
2. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку: Посібник / МАУП. – К.: МАУП, 2005 – 80 с.
3. Економіка підприємства: Навч. Посіб. / за ред.. А.В. Шегди – Е45 К.: Знання, 2005. – 431 с.
4. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
5. Варналій З.С. Основи підприємництва. – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с.
6. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч.пос. – Київ: Атіка, 2002. – 480 с.
7. Малів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства : Навч. посіб , - 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006 – 580 с.
8. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва. Навчально-методичний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.
13.2 Додаткова література
1. Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-марктеинг: Навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. –184 с.
2. Макаровська Т. П. Практикум з економіки підприємства. — К., 2006.
3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – 448 с.
4. Козловський В. О., Погрищук Б. В. Основи підприємництва. Практикум: Навчальний посібник. Видання 5-е, доповн. і перероб. - Тернопіль: ВАТ "Терно-Граф", 2005. - 297 с.
5. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – К.: ТОВ “УВПК “Екс Об”, 2002. – 595 с.

Інформаційні ресурси
Інтернет-адреса ресурсу Назва ресурсу
Http://www.rada.kiev.ua/ Сайт Верховної Ради України
Http://www.liga.ua/ Сайт правової системи "Ліга"
Http://www.congress.kiev.ua/ Український бізнес-конгрес
Http://www.uice.com.ua/ Українська Міжбанківська валютна біржа
http://www.pfts.com/ Українська позабіржова фондова торгівельна система
http://www.trifle.net/fo/ Сайт українського "Фінансового огляду"
http://www.ufs.kiev.ua/ Український фінансовий сервер
http://www.ifs.kiev.ua
інформаційне агентство "Инфинсервис"
http://server.ufsa.kiev.ua/ Сервер українського товариства фінансових аналітиків
http://www.i-m.kiev.ua/ Український сайт, присвячений Інтернет-маркетингу
http://www.ukrse.kiev.ua/ Українська фондова біржа
http://www.business.kiev.ua/ Всеукраїнська газета "Бізнес"
http://www.gc.com.ua
Газета "Контракти"
http://www.invest.com.ua/ Українська інвестиційна газета
http://www.tax.com.ua
сервер "Податкова система України”
http://e2000.kyiv.org/ Сайт "Економіка 2000"
http://www.maximum.com.ua/ Діловий український щотижневик "Компаньйон"
http://www.rbc.ru/ Сервер "Росбизнесконсалтингу"
http://www.finmarket.ru/ Сервер "Фінансовий ринок Росії"
http://www.cfin.ru/ Сайт "Корпоративні фінанси"
http://www.libertarium.ru/ Проект "Либертариум" - теорії свободи в цифровому майбутньому
http://www.citycat.ru/finance/catalog Фінансовий каталог від А. Шустермана
http://www.citycat.ru/finance/ Фінансовий каталог сайта Citycat
http://www.rusmoney.com/ Сервер проекту "Росіяни гроші"
http://www.consulting.ru/ Часопис "Consulting" - проблеми обліку і аналізу
http://www.gaap.ru/ Російськомовні матеріали по міжнародній системі ГААП
http://www.russianenterprisesolutions.com/ Часопис "Планета КІС"
http://www.marketing.sp.ru/ Сайт присвячений маркетингу
http://www.forex.net.ru/ "Планета Форекс" - валютний ринок
http://www.pro-invest.com/ Інформаційні технології в бізнесі і управлінні
http://www.expert.ru/ Аналітичний часопис "Експерт"
http://www.sps-agro.ru/ Російськомовний міжнародний каталог фінансових ресурсів

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2022