1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Опитування

Опитування студентів


Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Досягнення

Дипломи та атестати

Плани лекцій

Тема 1. Інноваційна культура як феномен в організації
Культура як категорія науки і механізм існування суспільства і особистості. Організаційна культура як система норм і цінностей характерних для організації. Основні поняття.
Підсистеми культури, її історичність. Функції культури Складові елементи культури, їх функції. Цінності, форми їх існування, вплив цінностей на рівень етносу. Інноваційно-акмеологічна культура.
Креативність персоналу в розвитку організації. Сутнісні характеристики ІК. Інноваційна культура – складова інноваційного потенціалу навчального закладу.

Тема 2. Функції інноваційної культури. Інноваційна культура як перспективний метод управління.
Позитивні та негативні функції інноваційної культури. Методи управління. Місце інноваційної культури в системі управління.
Корпоративна місія та мета організації. Основні принципи організації та підрозділів. Колективізм та індивідуалізм. Індивідуальна професійна місія.
Оптимальний характер змін менеджменту та інноваційної культури. Проект розвитку інноваційної культури. Матриця відповідності і система мотивації. Розвиток інноваційної культури на прикладі ВНЗ.
Однорідність культури. Субкультура управлінської команди. Рівень синергії організаційної культури як ефект індивідуальних культурних відмінностей.

Тема 3. Завдання інноваційної культури в системі інновації діяльності навчального закладу
Виявлення творчих сил і здібностей, талантів, розвиток і реалізація креативного потенціалу організації; оптимізація кадрового, виробничого, фінансового, науково-технічного потенціалів для здійснення інноваційного процесі та існування інноваційної системи; стимулювання інтелектуальної та творчої активності за досягнення певних цілей завдяки використання інноваційних ідей; активізація та оптимізація інноваційних процесів; формування і впровадження інноваційних стратегій розвитку організації; застосування демократичного стилю управління; ліквідація бар’єрів в середині організаційної структури організації для вільної комунікації та передачі інформації; співпраця з усіма учасниками інноваційної інфраструктури; у поєднанні із корпоративною культурою формування інтенсивно-інтелектуального клімату всередині організації, а також створення інноваційного іміджу; організаційно-управлінське забезпечення інноваційного процесу.

Тема 4. Формування інноваційної культури
Діагностика інноваційної культури. Математичні моделі, які використовуються для оцінки інноваційної культури. Результати оцінки інноваційної культури окремих підрозділів та організації в цілому.
Життєвий цикл розвитку організації. Прояв інноваційної культура на різних стадіях життєвого циклу організації.
Специфіка формування інноваційної культури.
Вплив керівника навчального закладу на формування інноваційної культури.

Теми семінарських занять

Тема 1. Інноваційна культура як феномен в організації
Тема 2. Функції інноваційної культури. Інноваційна культура як перспективний метод управління
Тема 3. Завдання інноваційної культури в системі інноваційної діяльності навчального закладу
Тема 4. Формування інноваційної культури

Питання для заліку

1. Культура як категорія науки і механізм існування суспільства і особистості.
2. Організаційна культура як система норм і цінностей характерних для організації.
3. Підсистеми культури, її історичність.
4. Складові елементи культури, їх функції.
5. Цінності, форми їх існування, вплив цінностей на рівень етносу.
6. Інноваційно-акмеологічна культура.
7. Креативність персоналу в розвитку організації.
8. Сутнісні характеристики ІК.
9. Інноваційна культура – складова інноваційного потенціалу навчального закладу.
10. Позитивні та негативні функції інноваційної культури. Методи управління.
11. Місце інноваційної культури в системі управління.
12. Корпоративна місія та мета організації.
13. Основні принципи організації та підрозділів. Колективізм та індивідуалізм.
14. Індивідуальна професійна місія.
15. Оптимальний характер змін менеджменту та інноваційної культури.
16. Проект розвитку інноваційної культури. Матриця відповідності і система мотивації.
17. Розвиток інноваційної культури на прикладі ВНЗ.
18. Однорідність культури. Субкультура управлінської команди.
19. Рівень синергії організаційної культури як ефект індивідуальних культурних відмінностей.
20. Діагностика інноваційної культури.
21. Математичні моделі, які використовуються для оцінки інноваційної культури.
22. Результати оцінки інноваційної культури окремих підрозділів та організації в цілому.
23. Життєвий цикл розвитку організації.
24. Прояв інноваційної культура на різних стадіях життєвого циклу організації.
25. Специфіка формування інноваційної культури.
26. Вплив керівника навчального закладу на формування інноваційної культури.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна
1. Аверьянов Л.Я. Организационная культура управления современных предпринимательских структур [Электронный ресурс] / Л.Я.Аверьянов // Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным дисциплінам. – Режим доступа: www.i-u.ru\biblio.
2. Бабич О. Основні засади створення корпоративної культури як інструменту управління / О.Бабич // Вісник Української академії державного управління. – 2003. – № 2. – С. 449-456.
3. Бойко Е.В. Корпоративная культура как основа эффективного управления предприятием / Е.В.Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 4. – С. 52-58.
4. Васильченко Л.В. Управлінська культура і компетентність керівника / Л.В.Васильченко. – Х.: Видавнича група «Основа», 2007. – 176 с.
5. Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. - К.: МЗУУП, 1993.
6. Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995.
7. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. М.: МГУ, 1991.
8. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: "Инфра-М", 1999.
9. Мильнер Б. З. Теория организаций.-М.: ИНФРА-М, 1998.
10. Ньюстром Дж., Девис К. Организационное поведение. СПб.: "Питер", 2000.
11. Оучи У. Теория Z. М.: Экономика, 1987.
12. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986.
13. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Индустриальная социальная психология. СПб.: СПбГУ, 1997.
14. Пригожин А. И. Социология организаций. - М.: Наука, 1980.
15. Радугин А. А., Радугин К. А. Введение в менеджмент: социология организаций и управления. - Воронеж: Высш. шк. предпринимателей, 1995.
16. Смирнов Э. А. Основы теории организации: Учеб. пособие для вузов.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.
17. Смирнов Э.А. Основы теории организации - М., 1998.
18. Социология организаций. Словарь-справочник. Автор-составитель В.В. Щербина /Моск. гос. социальный ун-т.- М.: Союз, 1996.

Додаткова
19. Богданов А. А. Тектология (Всеобщая организационная наука): В 2 кн. - М.: Экономика, 1989.
20. Брайович А. С. Типы организаций и их структуры // Социс. - 1998. - № 12. - С. 123 - 126.
21. Быченков В. М. Институты: сверхколлективные образования и безличные формы социальной субъектности. - М.: Российская акад. социальных наук, 1996.
22. Булыгин Ю. Е. Организация социального управления (Осн. понятия и категории): Словарь-справочник. - М.: Контур, 1999.
23. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. - И.: Изд-во Моск. ун-та, 1995.
24. Дункан У. Дж. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и упр. практики: Пер. с англ. - М.: Дело, 1996.
25. Комаров С. В., Кордон С. И. Организационная патология с точки зрения социолога, менеджера и консультанта по управлению // Социс. - 2000. - № 1. - С. 44-50.
26. Королько В. Г. Основи паблик рілейшнз. - К.: Ін-т соціолоогії НАН України, 1997.
27. Кравченко К. А. Исследование организаций за рубежом (аналитический обзор) // Социс. - 1994. - № 3 - 4. - С. 198 - 205.
28. Ладанов И. Д. Психология управления рыночными структурами: Преобразующее лидерство. - М.: УЦ “Перспектива”, 1997.
29. Максвелл Дж. С. Шеф и его команда: [Как создать команду своей мечты]: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 1998.
30. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996.
31. Мюллендер О., Уорд Д. Самокерована групова робота: Діяльність користувачів з метою наснаження. - Амстердам-Київ, 1996.
32. Новая технология и организационные структуры: Сокр. пер. с англ. / Под ред. Й. Пиннингса и А. Бьюитандама. - М.: Экономика, 1990.
33. Окусов А.П. Организационный бюрократизм. - Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1991.
34. Оссовський В. Л. Соціальна організація та соціальна інституція // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - № 3. - С. 131 - 138.
35. Оучи У. Методы организации производства: японский и американский подходы: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1984.
36. Паркинсон С. Н., Рустомджи М. К. Искусство управления: [Принципы и практ. советы предвидеть, организовывать и планировать]: Пер. с англ. - М.: ФАИР, 1997.
37. Попова Е. П. Проблема структурной инерции и ориентиры развития организации // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. - 1995. - № 2. - С. 118 - 121.
38. Пригожин А. И. Нововведения: Стимулы и препятствия (Социальные проблемы инноватики). - М.: Политиздат, 1989.
39. Резник Ю. М. Прикладная социальная антропология организаций: научный статус и специфика // Социс. - 1999. - № 6. - С. 127 - 131.
40. Роджерс Э., Агарвала-Роджерс Р. Коммуникации в организациях: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1980.
41. Ру Д., Сульє Д. Управління: Пер. з фр. - К.: Основи, 1995.
42. Сацков Н. Я. Методы и приемы деятельности менеджеров и бизнесменов /Ин-т праксеологии.- Была церква: Б. в., 1993.
43. Социальный менеджмент: Учебник / В. С. Афанасьев, М. В. Баглай, А. А. Беляев и др. - М.: ЗАО “Бизнес-школа”, 1998.
44. Слабов С. С. Проблема деперсонификации власти в современных организациях // Вестник Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. - 1998. - № 1. - С. 85 - 91.
45. Социальный менеджмент: Учебник / Под ред. С. Д. Ильенковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
46. Терещенко В. І. Організація і управління: Досвід США. - К.: Знання, 1990.
47. Тичи Н., Деванна М. А. Лидеры реорганизации: Из опыта амер. корпораций: Cокр. пер. с англ. - М: Экономика, 1990.
48. Тоффлер О. Адаптивная корпорация // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. - М.: Academia, 1999. - С. 448 - 462.
49. Тясина И. Организация и окружающая среда (теоретико-методологические проблемы взаимодействия) // Вестн. Моск. ун-та. - 1996. - № 2. - С. 129-134.
50. Уотермен Р. Фактор обновления: Как сохраняют конкурентноспособность лучшие компании: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1988.
51. Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саламатина. 2- изд., перераб и доп. - М.: ИНФРА-М, 1998.
52. Управленческое консультирование: В 2 т.: Пер. с англ. / Под ред. М. Кубра. - М.: СП “Интерэкспрет”, 1992.
53. Фалмер Р. Энциклопедия современного управления: В 5 т.: Пер. с англ. - М.: ВИПКэнерго, 1992. - Т. 2.
54. Филонович С. Р., Кушелевич Е. И. Теория жизненных циклов организации И. Адизеса и российская действительность // Социс. - 1996. - № 10. - С. 63 - 71.
55. Хижняк Л. М. Перетворення організацій в умовах соціально-економічних змін -. Х.: Основа, 1999.
56. Ховард К., Коротков Э. Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства. - М.: ИНФРА-М, 1996.
57. Щекин Г. В. Практическая психология менеджмента: В 2 кн. - К.: МЗУУП. Кн. 2: Как строить организацию. - 1993.
58. Щекин Г. В. Теория социального управления. - К.: МАУП, 1996.
59. Щербина В. В. Социология организаций // Социс. - 1998. - № 8. - С. 116 - 125.
60. Щербина В. В. Что такое организационная экология? // Социс. 1993. - № 2. - С. 99-107.

Інформаційні ресурси
1. http://pidruchniki.ws - Бібліотека українських підручників.
2. http://www.justinian.com.ua – Юридичний журнал Юстініан.
3. Постанова Верховної Ради України від 21.10.2010, № 2632-VI "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів". –
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2632-17.
4. innovosvita.com.ua – сайт Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті».
5. http://www.e-library.ru/ – Наукова електронна бібліотека.
6. http://dknii.gov.ua/ - Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.
7. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. В.Вернадського.
8. http://www.nplu.kiev.ua/ – Національна парламентська бібліотека України.

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2022