1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Опитування

Опитування студентів


Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Досягнення

Дипломи та атестати

Плани лекцій

Тема 1. Роль інноваційної політики у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
1. Закон України «Про інноваційну діяльність».
2. Формування ефективної інноваційної системи в Україні.
3. Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки, розвитку інноваційної інфраструктури, розширення міжнародного науково-технічного та інноваційного співробітництва.
4. Інтеграція у світовий інноваційний простір.
5. Міжгалузева та міжрегіональна інтеграція всередині України.
6. Типи державної інноваційної політики: технологічний поштовх, ринкова орієнтація, соціальна орієнтація та політика.

Тема 2. Сучасні тенденції інноваційних процесів в Україні.
1. Закон України «Про державно-приватне партнерство».
2. Закон України «Про інноваційну діяльність».
3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
4. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації».
5. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва».

Тема 3. Зарубіжний досвід щодо особливостей формування та здійснення інноваційної політики.
1. Інструменти забезпечення розвитку інноваційної діяльності: механізм захисту прав на інтелектуальну власність.
2. Форми підтримки наукової та інноваційної діяльності: пряме бюджетне фінансування; пільги щодо оподаткування прибутку від реалізації наукових розробок; звільнення від сплати податку на власність і землю, що відносяться до наукових організацій; надання безвідсоткових банківських позик; створення венчурних інноваційних фондів, які користуються податковими пільгами; зниження державних патентних зборів для суб’єктів, які створюють інновації; право на прискорену амортизацію обладнання; створення мережі технополісів та технопарків.

Тема 4. Інноваційна політика Європейського союзу: розвиток та пропозиції для України.
1. Інноваційна політика Євросоюзу.
2. Особливості інноваційної політики ЄС.
3. Нова європейська стратегія, призначена для успішного подолання негативних наслідки кризи і подальшого поліпшення якості життя громадян ЄС.
4. Розумне зростання: розвиток економіки, заснованої на знаннях та інноваціях.
5. Стале зростання: створення економіки, заснованої на більш ефективному використання природних ресурсів, екологічно чистої і конкурентоспроможної економіки.
6. Всеохоплююче зростання: формування економіки з високою мірою зайнятості населення, що прагне до економічної, соціальної та територіальної єдності.

Тема 5. Системна реалізація інноваційного процесу.
1. Організація «потокового» характеру інновацій, за якого забезпечується регулярне генерування численного потоку інноваційних ідей.
2. Плановий характер організації та управління інноваційним процесом.
3. Забезпечення необхідними ресурсами.

Плани семінарів

Тема 1. Роль інноваційної політики у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
1. Закон України «Про інноваційну діяльність».
2. Формування ефективної інноваційної системи в Україні.

Тема 2. Сучасні тенденції інноваційних процесів в Україні
1. Закон України «Про державно-приватне партнерство».
2. Закон України «Про інноваційну діяльність».
3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Тема 3. Зарубіжний досвід щодо особливостей формування та здійснення інноваційної політики
1. Інструменти забезпечення розвитку інноваційної діяльності.
2. Форми підтримки наукової та інноваційної діяльності.

Тема 4. Інноваційна політика Європейського союзу: розвиток та пропозиції для України
1. Інноваційна політика Євросоюзу.
2. Особливості інноваційної політики ЄС.
3. Нова європейська стратегія: розумне зростання; стале зростання; всеохоплююче зростання.

Тема 5. Системна реалізація інноваційного процесу
1. Організація «потокового» характеру інновацій.
2. Плановий характер організації та управління інноваційним процесом.
Забезпечення необхідними ресурсами.

Питання до заліку

1. Формування ефективної інноваційної системи в Україні.
2. Інтеграція у світовий інноваційний простір.
3. Міжгалузева та міжрегіональна інтеграція всередині України.
4. Типи державної інноваційної політики: технологічний поштовх, ринкова орієнтація, соціальна орієнтація та політика.
5. Закон України «Про державно-приватне партнерство».
6. Закон України «Про інноваційну діяльність».
7. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
8. Інструменти забезпечення розвитку інноваційної діяльності: механізм захисту прав на інтелектуальну власність.
9. Форми підтримки наукової та інноваційної діяльності
10. Інноваційна політика Євросоюзу.
11. Особливості інноваційної політики ЄС.
12. Нова європейська стратегія, призначена для успішного подолання негативних наслідки кризи і подальшого поліпшення якості життя громадян ЄС.
13. Розумне зростання: розвиток економіки, заснованої на знаннях та інноваціях.
14. Організація «потокового» характеру інновацій, за якого забезпечується регулярне генерування численного потоку інноваційних ідей.
15. Плановий характер організації та управління інноваційним процесом.
16. Забезпечення необхідними ресурсами.

Рекомендована література

1. Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/
2. Офіційний Веб-сайт Державного агентства України з інвестицій та розвитку [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.in.gov.ua/
3. Андрощук Г. Государственная инновационная политика // Бизнес-информ. – 1997. – №1. – С.37-40.
4. Андрощук Г.О., Еннан Р.Є. Інноваційна політика Європейського Союзу// Наука та інновації. -№ 5.- 2009.-с.92-95
5. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика/
6. За ред.. д-ра економ. Наук., проф. Л.І. Федулової - Київ «Основа», 2005-522
7. Морщагін О.В. Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецьк, 2008.
8. Основы инновационного менеджмента: теорияи практика: Учебное пособие / Под. ред. П.Н. Завлина и др. – М.: ОАО”НПО”Издательство” Экономика, 2000 – 475 с.
9. Сільченко І. А. Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку// економіка та управліннянаціональним господарством// вісник ердянського університету менеджменту і бізнесу - № 1(9) - 2010 - С.32-35
10. Стратегіяінноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів /Авт.упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М . Шевченко.— К: Парламентське вид-во, 2009. — 632 с.
11. Чистов С.М., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф. Державне регулюванняекономіки : Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 2004. — 440с./ http://www.ecolib.com.ua

Додаткова:
1. Шелюбская Н . Новые направленияинновационной политики ЕС /Н. Шелюбская // Режим доступа –http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/12_4_03.htm
2. Андрощук Г. Инновационнаяполитика ЕС: состояние и тенденции. / Г.Андрощук //Проблемы науки.– 2002. – №12. – С.25–32.
3. Мижинский М.Ю. Меры государственного правового стимулированияинноваций .: правовой опыт ЕС. /М.Ю. Мижинский // – Инновации. – 2005. – №7. – С.18–23.
4. Ларин С.Н. Государственно–частное партнерство: зарубежный опыт и российские реалии /С.Н. Ларин //Госудаствено–частное партнерство в инновационных системах / Под общ.ред. С.Н. Сильвестрова.– М.: Изд.ЛКИ, 2008.–УкрІНТЕІ, 2009 – С.51–62.
5. Innovation Policy: updating the Union’s approach in the context of the Lisbnon strategy. Communication from the Commission to the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels. – 11.03.2003.
6. Денисюк В.А.Україна і Російська Федераціяу новому вимірі світової конкурентоспроможності. / В. Денисюк //Інновації & Промисловість.– 2007.– №2. – С.5–12.

 Інформаційні ресурси
1. http://pidruchniki.ws - Бібліотека українських підручників.
2. http://www.justinian.com.ua – Юридичний журнал Юстініан.
3. Постанова Верховної Ради України від 21.10.2010, № 2632-VI "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів". –
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2632-17.
4. innovosvita.com.ua – сайт Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті».
5. http://www.e-library.ru/ – Наукова електронна бібліотека.
6. http://dknii.gov.ua/ - Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.
7. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. В.Вернадського.
8. http://www.nplu.kiev.ua/ – Національна парламентська бібліотека України.

 

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2022