1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Опитування

Опитування студентів


Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Досягнення

Дипломи та атестати

Підготовка й захист підсумкової роботи є заключним етапом навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Тема роботи обирається слухачем самостійно, виходячи з його фахових інтересів, проблематики курсу, що вивчається, та узгоджується з викладачем.
У роботі повинні бути збалансовано представлені теоретичні засади проблеми, що вивчається, шляхи практичної реалізації накреслених рішень та можливі результати їхнього практичного здійснення. При висвітленні проблеми необхідно викладати матеріал логічно, послідовно, без граматичних та стилістичних помилок; чітко формулювати думки; узагальнювати результати досліджень у вигляді таблиць, схем, діаграм, безпосередньо пов’язаних зі змістом теми, з огляду на те, щоб їхня загальна кількість не була надмірною.
Структура підсумкової роботи. Робота повинна включати:
– титульний аркуш;
– зміст;
– ступ;
– основну частину, що може складатися з кількох розділів (підрозділів);
– висновки та пропозиції;
– список використаних джерел.
Вимоги до змісту роботи:
Титульний аркуш оформлюється за встановленою формою (додаток А).
Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків (в разі необхідності). Найменування у змісті повинні точно повторювати назви розділів та підрозділів у тексті роботи.
Вступ розкриває сутність теми, стан наукового вивчення та практичного вирішення обраної проблеми, її практичне значення, підстави й вихідні дані для розкриття теми. У вступі обґрунтовується актуальність теми, мета й завдання підсумкової роботи. Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкта та предмета дослідження. Об’єкт – це загальний суспільно вагомий процес або явище, що утворює проблемну ситуацію, а предмет – конкретна проблема, що логічно входить до структури визначеного об’єкта. Саме предмет зумовлює тему підсумкової роботи, що вказується як заголовок на титульному аркуші.
Основна частина роботи може складатися з розділів та підрозділів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі і цілком розкривати її. Стиль подання матеріалу основної частини характеризує вміння слухача стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал відповідно до встановлених вимог.
У висновках підсумовуються одержані результати, дається узагальнена оцінка виконаної роботи та наводяться практичні рекомендації щодо удосконалення діяльності педагогічних працівників, навчального процесу, управлінської діяльності у закладах та установах освіти з визначеної слухачем теми (предмета дослідження). Заключна частина дозволяє оцінити ступінь професійної підготовки та фахової зрілості слухача.
Після заключної частини наводиться список використаних джерел (приклад оформлення наведений у

додатку Б).

Після списку використаних джерел при необхідності надаються додатки, що вміщують допоміжні нормативні, інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для повного розкриття основної частини підсумкової роботи. До додатків можуть бути включені матеріали, що є копією нормативних актів, службових документів, інструкцій, звітів, або розрахункові таблиці, узагальнюючі схеми, діаграми тощо. Бажано включати у додаток словник (глосарій) термінів (10-15 слів), що увійшли в основну частину, для пояснення ключових понять.
Список використаних джерел, на які є посилання в основній частині, наводять у кінці роботи. У відповідних місцях тексту мають бути посилання на джерела наведеної інформації, які подаються у квадратних дужках із вказівкою на номер джерела та сторінку (якщо наводиться точна цитата або фактичні дані), наприклад, [30, с. 102].
Бібліографічні описи у списку використаних джерел подаються в алфавітному порядку. 
Технічні вимоги
Обсяг підсумкової роботи – 16-20 сторінок друкованого тексту. Додатки не входять до вказаного обсягу. 
Робота виконується за допомогою комп’ютерної техніки у редакторі Word for Windows (або машинописним способом). Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Текст слід друкувати з одного боку аркуша білого паперу, додержуючись таких розмірів берегів: верхній та нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий 10 мм.
Набір тексту здійснюють через 1,5 міжрядкових інтервали (кегль 14). Колір тексту повинен бути однаковим упродовж всієї роботи. Скорочення слів і словосполучень повинні відповідати чинним стандартам.
Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами (крім першої великої), не підкреслюючи, без крапки в кінці.
Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом повинна дорівнювати двом інтервалам. Відстань між рядками заголовку, а також між двома заголовками залишається такою, як у тексті.
Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати 1,25 см.
Сторінки необхідно нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.
Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять.
Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, після чого вказується назва ілюстрації, наприклад, «Рис. 3.1. Схема розміщення.» Таблиці також нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця ....» вказують один раз у правому верхньому куті над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці ...» із зазначенням її номера. При переносі частини таблиці на інший аркуш головку таблиці допускається заміняти відповідно номерами граф, нумеруючи їх арабськими цифрами.
У додаток вміщують матеріал, який є необхідним для повноти висвітлення результатів дослідження, але включення його до основної частини може заважати сприйняттю змісту роботи або занадто збільшувати її обсяг. Позначення додатків здійснюється великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Слово «Додаток» вказується посередині рядка, наприклад, «Додаток В». При наявності кількох додатків оформляється окрема сторінка «Додатки», номер якої є останнім, що відноситься до обсягу роботи.

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2022