1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Опитування

Опитування студентів


Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Досягнення

Дипломи та атестати

Обґрунтування необхідності створення Наукового дослідного центру управлінських компетенцій викладачів ВНЗ у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова

Прогресивний розвиток України, можливості подолання нею проблем власного трансформаційного періоду і глобальної фінансової кризи залежать від наявності в суспільстві сильних, ефективно діючих особистостей, які вміють гнучко реагувати на динаміку середовища і оперативно вирішувати проблеми різного ступеня складності. Тому і серед ключових компетенцій, якими має володіти кожен європеєць (за вимогами Єврокомісії) виділяється і компетенція підприємництва. Таких особистостей сьогодні потребує практично кожна галузь українського соціуму. Але формування достатньої їх маси – справа не одного дня, і потребує відповідного освітнього впливу. Підготувати ефективну, високорезультативну, гнучку, творчо мислячу особистість найкраще може той викладач, який і сам проявляє ці риси в професійній діяльності в ході планування, організації, координації навчально-виховного процесу, стимулювання студентів і контролю за їх роботою. Проте в першу чергу необхідно, щоб самі викладачі в достатній мірі володіли управлінськими компетенціями: проектувальними, організаційними, оцінними та ін., вміннями оперативного вирішення проблем, пов’язаних із колективною діяльністю. Так, у зв’язку з глобальними потребами світового розвитку, за якими не встигає Україна, актуалізується проблема формування й розвитку управлінських компетенцій викладачів ВНЗ. З іншого боку, звернення на неї уваги пов’язане з нагальними тенденціями і складностями сучасного етапу розвитку вітчизняної системи освіти. Адже, з одного боку, ми наголошуємо на ідеї гуманістичного підходу до організації освітнього процесу та встановлення суб’єкт-суб’єктних стосунків зі студентами, з іншого – підкреслюємо, що ефективна освіта сьогодні, з глибокими, кінцевими результатами формування Фахівця, головними чином забезпечується самоосвітою. Навчити вчитися – так може бути охарактеризоване найбільш складне для опанування вміння сьогоднішнього викладача, і його формування неможливе без достатньо ефективного само менеджменту. Тому компетентність педагогів, як готовність до здійснення професійної управлінської ролі у процесі навчання вимагає від них володіння відповідними компетенціями: знаннями-вміннями-навичками управління самоосвітою студентів і компетенціями власної самоорганізації, самоменеджменту та професійного саморозвитку. Якщо в результаті науково-дослідної роботи отримати відповіді про склад і технології формування управлінських компетенцій викладачів ВНЗ, то подальше використання розробленої концепції на практиці опосередковується тим, що саме від компетенцій викладача залежать результати вихованців, що відображають розвиток на локальному рівні. Це, в свою чергу, переноситься на глобальний рівень розвитку суспільства - зростання гармонійної високоінтелектуальної нації. Цей ланцюжок отримує логічне завершення у зростанні добробуту: управлінські + професійні компетенції викладача → високі результати навчання студентів → інтелектуально-розвинена нація → покращення економічного становища України. Проте питання зв’язку викладача з управлінською діяльністю, участь педагогічних і науково-педагогічних працівників в управлінні і тим більше те, які професійні знання, вміння та навички для цього потрібні, - зачіпаються в наявній літературі лише спорадично. Наукові джерела з менеджменту освіти, яких напрацьовано досить багато, зосереджені винятково на особистості керівника навчального закладу і на його професійному інструментарії та компетенціях. Це все говорить про глобальну фундаментальну задачу, вирішення якої потребує створення спеціального Науково-дослідного центру для акумулювання здобутків і мобілізації зусиль різних підрозділів центрального педагогічного університету країни. На прикладному рівні такий центр покликаний організувати експериментальну роботу з апробації технологій формування управлінських компетенцій та впровадження їх у освітнє середовище на різних рівнях, в різних навчальних закладах різних регіонів України. Серед напрацювань вітчизняних та зарубіжних учених із питань компетенції та компетентності, варто відзначити Г.Тюлю, Дж.Равена, А.Маркову, І.Зимню, Н.Кузьміна, І.Зязюна, А.Хуторського. Значний внесок здійснили Л.Карамушка й Л.Орбан-Лембрик, в чиїх підручниках із психології управління розглядається структура управлінського процесу в освітніх організаціях, психологічні характеристики їх керівників і працівників, готовність педагогічного персоналу до роботи в управлінській команді. Різним аспектам менеджменту освіти присвячені праці О.Мармази. М.Вієвська, Л.Журавська, Л.Красовська розглядають стратегію формування управлінських компетенцій і методичні умови її реалізації, особливо в організації самостійної роботи студентів. О.Гура вивчає формування психолого-педагогічної компетентності викладача ВНЗ в умовах магістратури; О.Полуніна аналізує психологічну компетентність викладача як чинник успішності управління процесом учіння студентів; Р.Вдовиченко присвячує праці розгляду управлінської компетентності керівника школи. Отже, проблема комплексно не вивчалась; розписані лише окремі, дотичні до неї аспекти. Напрацювання команди Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова в даному напрямі дають їм можливість заповнити цю прогалину. Так, праці академіка В.Андрущенка містять фундаментальні настанови і сучасні тенденції розвитку освітньої галузі, нагальні проблеми для вирішення. У навчальному посібнику і статтях Г.Нестеренко конкретизується інструментарій управління персоналом. В її монографіях обґрунтовуються закономірності самоорганізації особистості і суспільства, які можуть бути покладені в основу професійного саморозвитку викладача. Праці С.Благодєтєлєвої-Вовк дають можливість аналізу навчального закладу як мікроцивілізації, успішне функціонування якої неможливе без управління і самоуправління кожного учасника процесу. У роботах проф. В.Вашкевича розкрито орієнтири формування історичної свідомості студентів, що має враховуватись у фаховому зростанні викладачів. У розробках О.Беслюбняк висвітлюються сучасні ідеї теорії організації як складової менеджменту, що може бути застосована для логіки структурування організму закладу освіти. Організаційна культура як інструмент сучасного управління колективом досліджується в дисертації і статтях Є.Нестеренка. У монографії Є.Ємельяненко (у співавт. з В.Бехом) розкрита проблема формування мотиваційної сфери викладача ВНЗ та включення його в процеси управління. Відповідний проект із дослідження технологій формування управлінських компетенцій викладачів ВНЗ започаткований в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 1 січня 2012 р. університетом виграно конкурс і опрацьовується відповідна НДР на замовлення МОНМС України (науковий керівник НДР – академік В.Андрущенко). Проте цього масштабу недостатньо для такої важливої і актуальної науково-прикладної проблеми. Для її ефективного вирішення потрібна спеціальна науково-навчально-експериментальна структура, координуюча ланка, спроможна забезпечити міждисциплінарний характер дослідження із залученням досвіду представників управлінської, педагогічної, психологічної, економічної, соціологічної, філософської наук. Представники майже кожного інституту нашого університету можуть зробити свій внесок у дослідження окресленої проблеми, виходячи зі свого фахового досвіду, - проте для цього потрібна відповідна ініціатива і координаційна робота за посередництвом НДЦ. З іншого боку, експериментування і апробація технологій формування управлінських компетенцій викладачів потребує охоплення вищих навчальних закладів з усієї України. У рамках запропонованого Науково-дослідного центру це також можна зробити, оскільки: 1) з 2007 р. за ініціативи і координації НПУ імені М.П.Драгоманова в Україні розгортається масштабний проект «Вища педагогічна освіта і наука в Україні: історія, сьогодення та перспективи розвитку» (голова ред. ради – В.Кремень, заступник голови – В.Андрущенко, секретар – Г.Нестеренко). Наш університет у цьому проекті виконує ініціюючу, організуючу, стимулюючу, координуючу функції, і через мережу ВНЗ, що готують педагогів, має тісний працюючий двобічний зв’язок із закладами усіх регіонів і областей України; 2) протягом останніх років налагоджена системна співпраця (зі зворотнім зв’язком) з ВНЗ України в питаннях підвищення кваліфікації викладачів, чим з боку НПУ займається колектив кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті. Навчально для забезпечення навчально-виховного процесу на курсах підвищення кваліфікації запрошуються фахівці - представники усіх інститутів НПУ.

Провідна ідея проекту полягає в тому, що досягнення ефективного результату навчального процесу забезпечується за рахунок володіння та використання викладачем ВНЗ комплексної структури компетенцій, важливе місце в якій посідають управлінські. При цьому управлінські компетенції визначаються як готовність і здатність до виконання конкретних видів управлінської діяльності та є складовою загальної компетентності людини у сфері праці. Для отримання ефективного результату сучасному викладачеві необхідно не тільки володіти достатнім багажем знань, а й вміти розробляти та формувати стратегії; приймати та реалізовувати управлінські рішення; організовувати інформаційний аналіз; управляти інноваційними процесами; груповою динамікою та упорядковувати міжособистісні комунікації, а також управляти організаційними комунікаціями, тобто виконувати подвійну роль – викладач-менеджер. Важлива прикладна ідея проекту укладається в логіку компетентісного підходу, реалізація якого набирає все більше обертів в Україні. Згідно робочої гіпотези, він означає не лише розробку нового покоління стандартів вищої освіти, але й доповнення переліку компетенцій. Так, у постанові КМУ «Про затвердження національної рамки кваліфікацій та порядку розробки і подальшого супроводження національної системи кваліфікацій» розкриваються три групи компетенцій: спеціальні (професійні), соціальні, особистісні. Вважаємо доцільним до комплексу попередніх компетенцій включити управлінські, якими повинен володіти викладач вищої школи. Актуальність включення управлінських компетенцій врахована при розробці проекту Типового положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. У цьому проекті підкреслено, що одним із основних завдань підвищення кваліфікації і стажування педагогів є «оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій і компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності». Також у ньому зазначено: «Навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення педагогічними і науково-педагогічними працівниками спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетенцій і компетентностей». Отже, запропонований Науково-дослідний центр як міждисциплінарна структура міг би забезпечити взаємодію між підрозділами НПУ імені М.П.Драгоманова і мережею закладів педагогічної (і не тільки) освіти різних регіонів України для теоретико-прикладного дослідження формування та розвитку управлінських компетенцій викладачів. Отримані результати досліджень можуть бути використані у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, по-перше, в рамках інтеграції здобутків до програм підвищення кваліфікації викладачів. Людина, яка вже має перевірені практикою фахові педагогічні компетенції, швидше зможе оцінити ефективність управлінських знань, вмінь і навичок у роботі педагога. По-друге – після апробації на серії курсів підвищення кваліфікації - отримані результати можуть знайти успішне застосування у вищих навчальних закладах для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів педагогічних спеціальностей. По-третє, напрацьовані знання і досвід можна буде використати для підвищення якості підготовки фахівців за напрямами «Менеджмент організацій», «Психологія», «Управління навчальним закладом», які випускаються в НПУ мені М.П.Драгоманова і збагачення їх фахових компетенцій розумінням застосування управлінських знань та вмінь у педагогічній діяльності. Такі ж приклади можуть бути корисними у підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів в інших ВНЗ за напрямами «Управління персоналом і економіка праці», «Управління трудовими ресурсами» тощо. По-четверте, ці результати відкривають перспективи подальших, більш прикладних досліджень, які можуть реалізовуватись при підготовці кандидатів та докторів наук. Крім того, результати дослідження можуть бути застосовані у науковій діяльності керівників закладів освіти, психологів, викладачів інститутів післядипломної освіти, які досліджують проблеми освітнього менеджменту та раціональної організації навчального процесу. У професійній діяльності викладачів усіх фахів і типів закладів для формування управлінських компетенцій можуть застосовуватись запропоновані технології. Також результати наукових досліджень можуть бути впроваджені в безпосередній навчальний процес у вищих навчальних закладах через проведення наукових та навчально-методичних семінарів, круглих столів, тренінгів, майстер-класів у рамках роботи шкіл молодого викладача і діяльності рад молодих вчених. Для висвітлення проміжних результатів дослідження планується проведення науково-практичних конференцій та публікації низки статей у фахових виданнях ВАК України. Доцільним буде видання методичних рекомендацій щодо саморозвитку управлінських компетенцій викладача ВНЗ. З метою репрезентації остаточних результатів наукових пошуків планується підготовка й публікація заключної колективної монографії. Популяризація результатів дослідження сприятиме більш ефективній професійній діяльності викладачів ВНЗ різного спрямування, підготовці їх до роботи в умовах європейського ціннісного і компетентісного простору. Однією з головних вимог до виконання науково-дослідної роботи є співпраця з іншими закладами вищої освіти, що обумовлюється як їх зацікавленістю у результатах дослідження, що буде проводитися, так і можливістю надання ними інформації, яка сприятиме оптимізації дослідних робіт із вивчення професійної діяльності і компетенцій викладачів вищих навчальних закладів.

У Науковому парку НПУ імені М.П.Драгоманова вже сьогодні функціонує низка науково-дослідних центрів і лабораторій, потреба у співпраці з якими для теоретико-прикладного дослідження окресленої теми є очевидною. Серед них, в першу чергу – Науково-дослідний центр соціології освіти (керівник – акад. В.Андрущенко), оскільки емпірична інформація про особливості сучасної вітчизняної освіти в різних навчальних закладах і регіонах є необхідним підґрунтям розробки адекватних технологій формування управлінських компетенцій викладачів. Також співпраця може бути потрібною при організації відповідного експерименту і дати корисну для обох НДЦ інформацію про особливості впровадження методик розвитку управлінських компетенцій в різних закладах. Міждисциплінарний науково-дослідний центр складних систем (керівник – проф. Ю.Кондратьєв) також є стратегічним партнером, оскільки будь-який навчальний заклад є системою, і фахові компетенції викладача з максимальною ефективністю можуть реалізовуватись лише у системному форматі, в якому управлінські компетенції стануть органічним компонентом. Для досягнення і першого, і другого потрібні верифіковані закономірності самоорганізації складних систем. З іншого боку, діяльність НДЦ управлінських компетенцій викладачів може дати Міждисциплінарному науково-дослідному центру складних систем емпіричну апробацію концептуалізованих закономірностей на прикладі освітніх систем. Це цілком реально, тим більше, що окремі члени творчої групи з дослідження управлінських компетенцій викладачів мають тривалий досвід міждисциплінарних наукових досліджень з питань синергетики, фракталів, системного аналізу і т.п. У цьому ж контексті привертає увагу перспективність співпраці з Науково-дослідною лабораторією логіко-методологічних досліджень між наукових взаємодій (керівник – проф. Г.Волинка) в складі Міждисциплінарного НДЦ складних систем. Як у випадку з будь-якою міждисциплінарною темою, фундаментальність проблеми управлінських компетенцій викладачів ВНЗ не може бути досягнута повною мірою поза розумінням світоглядного підґрунтя успішних між наукових взаємодій. Плідною може бути співпраця з Науково-дослідною лабораторією державно-громадського управління освітою Інституту управління та економіки освіти (керівник – доц. М.Михайліченко), оскільки розвиток управлінських компетенцій викладачів і інтенсифікація їх використання на практиці може означати зростання громадської складової в управлінні навчально-виховним процесом і начальним закладом у цілому. Часткова співпраця за цим напрямом між відповідними кафедрами Університету вже ведеться в рамках роботи окремих викладачів кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті над колективною монографією «Державно-громадське управління освітою» (наук. ред.. – проф., директор Інституту управління та економіки освіти В.Бех). Окремі аспекти концепції і технології формування компетенцій викладачів можуть бути опрацьовані у співробітництві з Науково-дослідною лабораторією теорії і методики розвитку дитячої обдарованості та креативності (керівник – директор Інституту розвитку дитини І.Загарницька). Адже у зв’язку з існуванням найбільш загальних закономірностей розвитку складних систем, соціальні інновації в освіті можуть розгортатись на різних рівнях підготовки фахівців за принципом аналогії. А технології розвитку креативності у педагогів різного спрямування можуть бути подібними. Управлінські ж компетенції можуть підвищити ефективність професійної діяльності будь-якого педагога, який організовує навчання й виховання колективу.

Для більш спеціалізованого виконання поставлених завдань в рамках функціонального призначення Центру в структурі самого НДЦ управлінських компетенцій викладачів ВНЗ передбачено організацію діяльності кількох Науково-дослідних лабораторій. 1. Лабораторія європейських інновацій в освіті запланована як підрозділ з таким функціональним призначенням: – дослідження європейського досвіду інновацій змісту і форм освітньої діяльності. в тому числі щодо участі викладачів в управлінні; – координація зусиль щодо впровадження європейських інновацій в освіті в університеті; – організація участі в міжнародних проектах для провадження європейських засад у навчально-виховній діяльності; – ініціація науково-практичних, тренінгових, консультаційних заходів із передачі європейського досвіду інновацій для українських закладів освіти; – участь у розробці державних програм інноваційного розвитку освіти (в складі робочих груп); – участь у створенні баз даних з питань впровадження європейських інновацій в українських закладах освіти – організація підвищення кваліфікації викладачів в напрямі набуття європейсько-орієнтованих компетенцій; – вивчення динаміки інноваційного розвитку України в галузі освіти і дотичних до неї (на основі Європейського рейтингу інноваційності). 2. Лабораторія діловодних та інформаційно-аналітичних компетенцій викладачів покликана сприяти підвищенню кваліфікації викладачів у питаннях документаційного забезпечення діяльності освітньої установи, що потрібно для підвищення ефективності професійної діяльності кожного науково-педагогічного працівника. Серед цих питань: – діловодство як система управління документацією закладу; – основні потоки документації в закладі освіти; – архівне зберігання документів; їх переміщення, знищення і списання; – інформаційна та інформаційно-аналітична діяльність у роботі викладача; – написання рапортів, службових записок, доповідних записок, пояснювальних записок; характеристик, рекомендаційних листів, відгуків; – порядок прийому на роботу у вищий навчальний заклад і організація конкурсних справ; – основні правила ведення службового листування та ін. 3. Лабораторія самоорганізації та професійного розвитку викладача має провадити науково-дослідну, експериментальну, інноваційну та консультаційну діяльність за напрямками: – самоорганізація особистості як системи: процеси, форми, принципи, технології; – самореалізація і самоменеджмент науково-педагогічного працівника; – професійна самоорганізація педагога та її вплив на життя студента; – успішна кар’єра педагога в сучасному світі; – система професійного саморозвитку викладача; – життєвий проект і життєтворчість викладача.

Опис існуючої та запланованої співпраці з установами НАН України, НАПН України, галузевими академіями, установами МОНМС України На даному етапі колектив кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті, підтримує контакти з провідними науково-дослідними установами України, зокрема за такими напрямами:

1) Ведуться переговори з представниками НАПН України щодо участі у діяльності Центру управлінських компетенцій; 2) Підтримуються зв’язки з Національним інститутом стратегічних досліджень щодо формування інституційних засад громадянського суспільства через самоуправління та самоорганізацію; 3) Здійснюються консультації з МОНМС України щодо змісту навчальних програм перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ; 4) Кафедра має широку мережу контактів слухачів курсів підвищення кваліфікації викладачів, які представляють ВНЗ усіх регіонів України; 5) Планується захист кандидатських і докторських дисертацій викладачів кафедри в установах НАН та НАПН України; 6) Береться участь у наукових заходах НАН та НАПН України – міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах; 7) Представники провідних науково-дослідних закладів України запрошуються до участі у наукових заходах, які проводяться в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ ім. М. П. Драгоманова; 8) Представники кафедри є співавторами монографій, статей, наукових посібників, методичних комплексів, що публікуються у виданнях НАН та НАПН України; 9) Працівники кафедри беруть участь у діяльності української школи архетипіки при Національній академії управління при Президентові України за тематикою «Архетипіка та державне управління»; 10) Академіки та член-кореспонденти провідних академій України установ запрошуються у якості консультацій та керівників, опонентів, експертів дисертаційних робіт членів кафедри; 11) Здійснюється робота по наданню відгуків та опонуванню захистів кандидатських та докторських дисертацій працівників МОНМС України; 12) Розробляються висновки та надаються рекомендації за результатами проведених семінарів та конференцій, які подаються для врахування для здійснення нормативної та законотворчої діяльності в органи державної влади, зокрема в МОНМС України. У межах діяльності Центру управлінських компетенцій викладачів ВНЗ плануються наступні ініціативи, пов’язані із співпрацею з установами НАН України, НАПН України, галузевими академіями, установами МОНМС України: 1. Інтеграційні та інформаційні заходи щодо ознайомлення з ідеєю створення Центру. 2. Організація та проведення Міжнародної науково-практичної конференція «Управлінські компетенції викладача вищої школи» (із серією майстер-класів і тренінгів). 3. Започаткування постійно діючого Науково-методичного семінару з питань управлінських компетенцій викладачів ВНЗ. 4. Розробка дослідницького інструментарію для оцінки рівня управлінських компетенцій. 5. Проведення консультацій з провідними науковцями України та світу щодо питань теми Центру. 6. Відвідання конференцій та семінарів, присвячених спорідненій діяльності. 7. Започаткування школи управлінської майстерності викладача та налагодження її постійної роботи. 8. Створення дистанційного центру управлінських компетенцій викладачів ВНЗ. 9. Створення міжнародної Асоціації дослідників управлінських компетенцій викладачів ВНЗ. 10. Започаткування міжнародного електронного фахового видання за проблематикою Центру та його реєстрація у реферативних електронних базах даних. 11. Видання колективної монографії на тему «Формування управлінських компетенцій викладача ВНЗ». 12. Видання англомовної колективної монографії за результатами досліджень.

Отже, для ефективної апробації результатів діяльності НДЦ управлінських компетенцій заплановано регулярне проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, тренінгів, майстер-класів, конкурсів:

Назва заходу Термін проведення
1

Міжнародна науково-практична конференція «Управлінські компетенції викладач, а вищої школи» (із серією майстер-класів і тренінгів)

Щорічно, в березні, перша відбудеться 14-15 березня 2013 р.
2 Конкурс творчих робіт старшокласників «Інформація як секрет успіху» Щорічно, в листопаді,  результати першого оголошені 23.11.2012 р.
3 Круглий стіл «Управлінські компетенції в підвищенні кваліфікації викладачів» у рамках Міжнародного семінару «Сучасна післядипломна освіта в Україні: традиції та інновації» Щорічно, в листопаді
4 Тренінги управлінських компетенцій у рамках навчального модулю «Менеджмент у викладацькій діяльності» Згідно щорічного плану курсів підвищення кваліфікації викладачів
5 Конкурс-вікторина для старшокласників і студентів «Я вмію писати документи» Щорічно, в березні
6 Майстер-клас «Викладач і управлінський документ» Щорічно, в березні

Опис існуючого та запланованого міжнародного співробітництва Науково-дослідного центру управлінських компетенцій викладачів ВНЗ Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

1. Викладачі кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах наукових заходах. 2. Представниками кафедри готуються до публікації статті у міжнародні видання, журнали, часописи, тощо. 3. З представниками закордонних ВНЗ здійснюється обмін інформацією щодо участі у міжнародних конкурсах та грантових програмах. 4. У пошуку потенційних грантів і конкурсів ведеться постійна співпраця з Національним інформаційним центром зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій. 5. Потенціальним закордонним партнерам з Польщі та Угорщини запропоновано до розгляду тему науково-дослідної роботи «Перезапускаючи світовий економічний розвиток: чи поєднувані потреби зростання та культура стійкого (збалансованого) розвитку?» 6. Подано заявку на фінансування проекту «Організація пересувного лекторію та конкурсу школярів «Україна: футуристичні візії» (пілотний проект для Київської області)» на конкурс грантів Благодійного фонду Богдана Гаврилишина. 7. Доцент кафедри у 2012-2-13 н.р. проходить наукове стажування у Варшавському університеті «Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego».

У межах діяльності Центру управлінських компетенцій викладачів ВНЗ плануються такі ініціативи з міжнародного співробітництва на 2013-2017 р.р.: 1. Організація та проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференція «Управлінські компетенції викладача вищої школи» (із серією майстер-класів і тренінгів). 2. Подання проектів Центру на отримання грантів від вітчизняних та закордонних організацій у контексті забезпечення фінансування потреб проведення (ДФФД, TEMPUS-TACIS, INTAS, DFG) 3. Запрошення закордонних колег до участі у роботі постійно діючого Науково-методичного семінару з питань управлінських компетенцій викладачів ВНЗ. 4. Подання індивідуальних проектів на конкурсний відбір щодо проведення стажування за програмами міжнародного співробітництва та обміну DAAD, ALEXANDERvonHUMBOLDT, MARIECURIE, FULBRIGHT. 5. Створення міжнародної Асоціації дослідників управлінських компетенцій викладачів ВНЗ. 6. Запрошення представників закордонних ВНЗ до участі у виданні міжнародного електронного фахового видання за проблематикою Центру. 7. Відвідання міжнародних форумів та наукових заходів за кордоном з метою налагодження зв’язків. 8. Формування та укладення угод співпраці з закордонними ВНЗ щодо дослідження проблеми управлінських компетенцій викладачів. 9. Проведення спільних досліджень із закордонними ВНЗ за проблематикою Центру. 10. Запрошення закордонних викладачів-дослідників до проведення занять-тренінгів у школі управлінської майстерності. 11. Видання англомовної колективної монографії за результатами досліджень.

Науково-дослідний центр управлінських компетенцій викладачів ВНЗ (структурний підрозділ НПУ імені М..Драгоманова)  створений рішенням Вченої Ради університету 29 листопада 2012 р. Центр системно створює, експериментує, апробує, освоює та поширює наукові, науково-технічні та соціально значущі нововведення стосовно розвитку управлінських компетенцій викладачів, умови їх забезпечення та впровадження.

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2022