1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Опитування

Опитування студентів


Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Досягнення

Дипломи та атестати

Інформаційний день проекту в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова 11 грудня 2015 р.

0011.12.2015 в НПУ імені М.П. Драгоманова в рамках проекту ТЕМПУС-543873 «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями» відбувся інформаційний день. Гетерогенність у науці традиційно розуміється як розбіжності, що існують між людьми щодо статі, віку, етнічної приналежності, релігії, здоров’я або інвалідності, специфічних ознак особистості. Захід мав на меті ознайомити працівників університету, інших вишів, наукових та освітніх установ Києва з виконаними завданнями за 2015 р., та в процесі дискусії окреслити найголовніші, на сьогоднішній день, проблеми у питаннях інклюзивного навчання та познайомити присутніх з перспективними планами проекту на 2016 рік.

Читати детальніше...

 Із вітальним словом до учасників звернулась проф. Наталія Шульга, проректор університету зі стратегічного розвитку, голова постiйної комiсiї з питань освіти, науки та інноваційної політики Київради. Вона в черговий раз наголосила на актуальності цього проекту для освітнього середовища, підкреслила необхідність не формальних, а ціннісних змін у системі української освіти для реалізації принципу інклюзії, важливість впровадження модулів з питань гетерогенності під час підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Також висловила сподівання, що співпраця науково-професорського складу різних структурних підрозділів НПУ імені М.П. Драгоманова в реалізації концепції педагогіки гетерогенності буде продовжуватись і надалі.

У першій частині зустрічі завідувач Науково-дослідної лабораторії освітніх компетенцій в умовах гетерогенності Зоя Гаркавенко презентувала в загальних рисах основні результати виконання проектних завдань за 2015 рік. Окрему увагу було приділено розробці стратегії розвитку інклюзивної освіти м. Києва. Координатор проекту проф. Галина Нестеренко докладніше познайомила учасників із навчальними модулями з проблематики педагогіки різноманітності, розробленими усіма університетами-партнерами і розміщеними на сайті проекту. Учасники круглого столу мали змогу не тільки ознайомитись з роботою проекту за 2015 рік, але висловити свої побажання та погляди на питання інклюзивного навчання у сучасному світі. Під час дискусії учасники окреслили найголовніші проблеми і дійшли висновку, що тільки спільна взаємодія може дати позитивний результат.IMG 0056

Серед учасників заходу були присутні представники адміністрації інститутів, завідувачі кафедр і науково-дослідних центрів, керівники відділів, відповідальні за наукову роботу, а також викладачі, науковці, студенти. Було дуже радісно, що цього разу до нашої події змогла приєднатись директор науково-методичного центру інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка Наталія Софій, а коло внутрішніх учасників було значно розширене за рахунок представників Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій. Усі вони висловили підтримку проектним завданням і концепції.

Окрема щира подяка Ользі Гуренко, координатору проекту в Бердянському державному педагогічному університеті, за те, що вона змогла до нас приїхати, незважаючи на відстань між містами!

Активну участь у дискусії взяли не тільки викладачі, а й голови та члени студентських наукових товариств різних інститутів. Серед студентів проблематика викликає чималу зацікавленість, і це стосується як педагогічних, так і непедагогічних спеціальностей.

Загалом Інформаційний день дав можливість усім зацікавленим дізнатися про основні напрями програми ТЕМПУС-543873 та перспективи його розвитку у 2016 році.

Information day of the project TEMPUS-543873 "Initial and further training for teachers and education managers with regard to diversity" was held at National Pedagogical Dragomanov University on the 11 of December, 2015. Diversity, heterogeneity in science is traditionally understood as the differences existing between people on gender, age, ethnicity, religion, health or disability, specific features of an individual. The information day aimed to inform employees of the University and other scientific and educational institutions of Kyiv with completed project tasks in 2015, and during the discussion to outline the most important problems and future tasks in terms of inclusive education and to acquaint the participants with the project plans for 2016. The welcoming words were addressed by prof. Nataliya Shulga, vice-rector for strategic development of the University, head of the commission on education, science and innovation policy at Kyiv council. She again stressed the importance of this project for the educational environment, underlined that the principle of inclusion implementing needs not formal but value changes in the Ukrainian educational system, emphasized on the importance of introducing teaching modules on the diversity pedagogics. Also prof. N. Shulga expressed hope that cooperation between scientific and professorial staff of various structural units of Dragomanov University in implementing the concept of heterogeneity pedagogics will continue in the future.

In the first part of the event Head of the Research laboratory for educational competencies with regard to diversity Zoya Garkavenko presented in general terms the main results of the project tasks completing in 2015. Special attention was paid to the development of strategy of inclusive education in Kyiv. Project coordinator, Prof. Galyna Nesterenko presented in more details the training modules on issues of diversity pedagogics developed by all partner universities and posted on the project website. The participants had the opportunity not only to familiarize with the project work in 2015, but to express their wishes and views on issues of inclusive education in today's world. During the discussion, participants outlined the main problems and concluded that the only common interaction can give a positive result.

Among the participants of the event there were representatives of the administration of institutes, heads of departments and research centers, coordinators for the research work as well as lecturers, researchers and students. This time we were happy to meet Natalia Sophiy, director of Scientific and methodological center for inclusive education at Borys Grinchenko Kyiv University, who joined us at this event, and the range of our university participants was greatly enhanced by the representatives of the Institute of Sociology, Psychology and Social Communications. They expressed support for the project tasks and concept.

Special sincere thanks to Olga Gurenko, project coordinator at Berdiansk State Pedagogical University, because she was able to join us despite the distance between cities!

Not only teachers, but also heads and members of student scientific associations of different institutes took active participation in the discussion. The subject has significant interest among the students, and this concerns to both pedagogical and non-pedagogical specialties.

Generally, the information day provided an opportunity for all interested to know more about the main directions of TEMPUS-543873 and prospects of its development in 2016.

Стажування в Link Campus University (Рим, Італія) 9-16 Серпня 2015 / Internship at Link Campus University (Rome, Italy) 9-16 August 2015

7У рамках виконання завдань проекту ТЕМПУС-543873 члени проектної команди НПУ імені М.П. Драгоманова пройшли стажування в університеті Link Campus (Рим, Італія). Координатор проекту, професор Галина Нестеренко та ІТ-менеджер проекту, викладач Олена Боятюк другий тиждень серпня провели у спілкуванні з колегами з Римського університету. У рамках стажування римські партнери представили італійський досвід організації вищої освіти. Зокрема, в центрі уваги була проблематика організації навчального процесу, розробки навчальних планів і програм у відповідності до принципів Болонського процесу. 

Читати детальніше...

У рамках виконання завдань проекту ТЕМПУС-543873 члени проектної команди НПУ імені М.П. Драгоманова пройшли стажування в університеті Link Campus (Рим, Італія). Координатор проекту, професор Галина Нестеренко та ІТ-менеджер проекту, викладач Олена Боятюк другий тиждень серпня провели у спілкуванні з колегами з Римського університету.
У рамках стажування римські партнери представили італійський досвід організації вищої освіти. Зокрема, в центрі уваги була проблематика організації навчального процесу, розробки навчальних планів і програм у відповідності до принципів Болонського процесу. Кожного дня стажери дізнавались нове для себе про роботу університетів Італії, зокрема, про Link Campus University та про особливості впровадження Болонських домовленостей.
Професор Alessandro Figus поділився досвідом університету Link Campus в організації мобільності студентів на засадах Болонської декларації. Він наголосив на основних історичних та змістовних моментах Болонського процесу і звернув увагу на його сучасний стан, переваги, які він надає студентам і викладачам, труднощі при його впровадженні. Розповів про приклади студентських обмінів, стажувань, спільних проектів, конференцій тощо. Також проф. А.Фігус розповів про структуру та історію Link Campus University, окремо звернувши увагу на наукові дослідження та міжнародну співпрацю.
Проф. Laura Lipoli ознайомила стажерів із діяльністю університетської лабораторії LinkLab, яка займається статистичним аналізом, проводить опитування громадської думки, кількісні та якісні соціологічні дослідження. Колеги обговорили можливості проведення міжнародних досліджень для вивчення:
- думки батьків про інклюзію,
- ефективності інклюзивної освіти,
- ролі експертів в інтеграції дітей у навчальне середовищ тощо.
Професор Diana Spulber ознайомила українських колег із динамікою Болонського процесу в університетах Італії, зокрема від його ініціації в 1999 р. і до 2010 року, коли весь освітній процес уже був адаптований до нових стандартів інтернаціоналізації. Вона приділила увагу структурним змінам, які необхідно було провести в контексті Болонського процесу, та державному фінансуванню цих інтенцій. Наголосила на аспектах розширення автономії університетів у питаннях розробки навчальних програм, нових вимог до професорів, пов’язаних із міжнародним досвідом викладання та наукових досліджень. Також висвітлила особливості функціонування Комітетів із якості та процедури евалюації роботи університетів, в тому числі і вплив оцінок на державне фінансування кожного закладу. Цікаво було також дізнатися про електронне навчання та про розвиток E-campus у контексті Болонського процесу.
Українські колеги мали можливість дізнатись і думку студентів щодо мобільності та Болонського процесу в цілому. Так, студент магістратури Agostini Lorenzo розповів про особливості навчання в магістратурі в Римському університеті та про свої плани щодо стажування в Технічному університеті Кошице (Словаччина). Натомість студентка словацького університету Micaela Duralieva представила свою програму стажування в Link Campus University.
Все це і багато іншого цікавого подарував тиждень стажування українським викладачам. З новими ідеями і подальшими перспективами співпраці легше приступити до нового навчального року!

Within the TEMPUS-543873 project objectives, members of Dragomanov University project team visited Link Campus University (Rome, Italy).
Project coordinator, Professor Galyna Nesterenko and IT-manager, teacher Olena Boyatyuk hold the second week of August in communication with colleagues from the University of Rome. As part of training, Roman partners presented the Italian experience of higher education. In particular, the focus was issued of the educational process, development of curricula and programs in accordance with the principles of the Bologna process. Every day interns learned something new about the work of an Italian university, particularly of Link Campus University, and about features of the implementation of the Bologna agreements.
Professor Alessandro Figus shared Link Campus University experience in organizing student’s mobility on the Bologna Declaration. He stressed the main historical and meaningful moments of the Bologna process and drew attention to its current state, the benefits that it provides to students and teachers, difficulties in its implementation. He showed examples of student exchanges, internships, joint projects, conferences. Also prof. A. Figus told about the structure and history of Link Campus University, separately drew attention to scientific research and international cooperation.
Prof. Laura Lipoli acquainted the interns with the activities of university laboratory LinkLab, which deals with statistical analysis, conducting polls, quantitative and qualitative sociological research. Colleagues discussed the possibility of international research to explore:
- inclusion in parents’ views,
- effectiveness of inclusive education,
- role of experts in integrating children in learning environment and etc.
Professor Diana Spulber acquainted the Ukrainian colleagues with dynamics of the Bologna process in Italian universities, in particular from its initiation in 1999 until 2010, when the whole educational process has been adapted to new internationalization standarts. She paid attention to the structural changes that had to take place in the context of the Bologna process, and public funding of these intentions. She stressed the aspects of the expansion of universities’ autonomy in matters of curriculum development, new requirements for professors associated with international experience in teaching and research. Also Prof. D. Spulber highlighted features of the functioning of the Committees of quality and procedures of universities evaluation, including impact of assessments for public funding of each institution. It was interesting to learn about e-learning and the development of E-campus in the context of the Bologna process.
Ukrainian colleagues were also able to learn the opinion of students on mobility and the Bologna process in general. Thus, Master’s student Agostini Lorenzo spoke about the peculiarities of studying in magistracy in the University of Rome and about his plans for an internship at the Technical University of Kosice (Slovakia). Instead, Slovak University student Micaela Duralieva introduced her internship program at Link Campus University.
All this and much more interesting things Ukrainian teachers received during this internship week. With new ideas and perspectives of further cooperation it is easier to start the new school year!

 

Міжнародна наукова конференція «Східне партнерство в сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті»

З 6 по 10 липня 2015 р. у рамках реалізації спільного європейського проекту 530417-Tempus-1-2-12-1DE (INOVEST) «Східне партнерство в педагогічних інноваціях в інклюзивній освіті» у Кишиніві відбулась Міжнародна конференція «Східне партнерство в сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті».
Із задоволенням взяли участь у цій конференції і викладачі НПУ імені М.П. Драгоманова, в тому числі і представники команди проекту ТЕМПУС-543873 «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями». Зокрема, Нестеренко Г.О., та Охмуш-Ковалевська О.І. підготували для участі доповідь на тему «Інформаційна культура педагога в умовах інклюзивної освіти». У доповіді показано, що базовим принципом інформаційної культури в умовах інклюзивної освіти є розвиток культури гетерогенності і взаємозбагачення – в навчальному закладі і в суспільстві в цілому. 

Читати детальніше...

Міжпроектна кореляція здатна посилювати ефект від впровадження інноваційних проектних ідей в освітню практику, і тому ми завжди намагаємось використати можливості різних форм співпраці з командами наукових проектів за близькими темами.
Для довідки: головна мета проекту TEMPUS (INOVEST) - сприяння впровадженню педагогічних інновацій в інклюзивну освіту Білорусі, України і Молдови та посилення координації безперервної освіти вчителів шляхом підвищення якості їх навчання і білоруських, українських та молдовських університетах в галузі педагогічних інновацій в інклюзивній освіті.

International conference "Eastern Partnership in the field of pedagogical innovations in inclusive education" was held from 6 to 10 July 2015 in the framework of joint European project 530417-Tempus-1-2-12-1DE (INOVEST) "Eastern Partnership in pedagogical innovations in inclusive education" in Kishinev.
Among others, Dragomanov University teachers including representatives of the project team TEMPUS-543873 "Initial and further training for teachers and education managers with regard to diversity" with pleasure participated in this conference. In particular, Prof. Galyna Nesterenko and Oksana Okhmush-Kovalevska prepared a paper on "Informational culture of a teacher in conditions of inclusive education". The report shows that the basic principle of information culture in the conditions of inclusive education is the development of culture of heterogeneity and mutual enrichment - at a school and in society in general.
Inter-correlation of research projects can enhance the effect of the implementation of innovative project ideas in educational practice, and we always try to use all opportunities for different forms of cooperation with teams of research projects on relevant topics.
For reference, the main purpose of the project TEMPUS (INOVEST) – is to facilitate the implementation of educational innovations in inclusive education in Belarus, Ukraine and Moldova and better coordination of teachers’ continuing education by improving the quality of their education at Belarusian, Ukrainian and Moldovan universities in the field of pedagogical innovations in inclusive education.

 

Майстер-клас «Вихователь серед дитячої різноманітності» 16 квітня 2015 р. в Інституті розвитку дитини

dsc 024916 квітня 2015 р. проф. Нестеренко Г.О., координатором проекту ТЕМПУС-543873 та доц. Гаркавенко З.О., зав. Науково-дослідною лабораторією освітніх компетенцій в умовах гетерогенності було проведено майстер-клас на тему «Вихователь серед дитячої різноманітності: як захистити права кожної дитини». 

Читати детальніше...

 
Майстер-клас було організовано в рамках Всеукраїнського науково-методичного семінару «Інноваційні технології в дошкільній освіті України: правова охорона дитинства». Цей семінар щорічно відбувається в Інституті розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова і традиційно збирає велику аудиторію професіоналів з дошкільної освіти, науковців та практиків: вихователів і директорів дитячих садків, методистів відділів освіти. Метою семінару 2015 р. було привернути увагу суспільства до дотримання і захисту прав дитини в Україні та діяльності соціальних інституцій, спрямованої на забезпечення реалізації дітьми своїх прав; висвітлити психолого-педагогічні аспекти правового виховання молодого покоління та сучасні технології формування правової культури особистості.
За допомогою запропонованого майстер-класу модератори намагались продовжити поширення концепції педагогіки різноманітності та гетерогенності на систему дошкільної освіти м. Києва. Їм вдалось викликати інтерес в аудиторії шляхом постановки проблемних питань і групового аналізу ситуацій, пов’язаних із роботою з гетерогенними групами.
Інститут розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова традиційно бере активну участь у реалізації завдань проекту ТЕМПУС «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями». Хочеться побажати, щоб ця співпраця була довготривалою і успішною.
On April 16, 2015, trying to disseminate the main ideas of the project we organized a workshop " Kindergarten teacher among children diversity: how to protect the rights of every child". Coordinator of TEMPUS-543873 at Dragomanov University Dr. Prof. Galyna Nesterenko and head of the Research laboratory for educational competencies with regards to diversity Ass. Prof. Zoya Garavenko were the moderators. The workshop was organized in the framework of the scientific-methodical seminar "Innovative technologies in preschools Ukraine: legal protection of childhood", This seminar takes place every year at the Institute for Child Development, National Pedagogical Dragomanov University, and traditionally gathers a large audience of preschool professionals, scientists, kindergarten teachers and directors, methodists of municipal departments of education. The seminar in 2015 was organized to draw public attention to the observance and protection of children's rights in Ukraine and to social institutions aimed at ensuring the realization of children's rights; to highlight the psychological and pedagogical aspects of legal education of the young generation and modern legal culture of personality formation.
With the proposed workshop moderators tried to continue spreading the concept of diversity pedagogics in the system of preschool education in Kyiv. They managed to arouse the interest of the audience by raising issues and group analysis of situations related to work with heterogeneous groups of children.
Colleagues from Institute for Child Development traditionally take active part in the objectives of TEMPUS project "Initial and further training for teachers and education managers with regard to diversity". We wish this cooperation to be lengthy and successful.

 

Круглий стіл «Проблеми гетерогенності та інклюзії в освітньому середовищі», 09 квітня 2015 р.

IMG 384009 квітня 2015 р. в НПУ імені М.П. Драгоманова відбувся круглий стіл на тему «Проблеми гетерогенності та інклюзії в освітньому середовищі». Метою круглого столу було залучення провідних науковців і фахівців Києва до обговорення питань стратегії розвитку освіти, інтеграція здобутків освітянської громади з актуальної проблематики гетерогенності та інклюзії на сучасному етапі.
Модераторами круглого столу виступили Галина Нестеренко, доктор філософських наук, професор, координатор проекту ТЕМПУС-543873 в НПУ імені М.П. Драгоманова, та Зоя Гаркавенко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, завідувач Науково-дослідної лабораторії освітніх компетенцій в умовах гетерогенності. Вони презентували результати виконання проектних завдань за 2014 р. та запросили учасників до дискусії на тему «Гетерогенність та інклюзія: спільне та відмінне. Проблеми та перспективи розвитку інклюзивної освіти в м. Києві». 

Читати детальніше...

У дискусії взяли участь представники адміністрації університету, органів муніципального управління м. Києва, викладачі та керівництво кількох інститутів НПУ імені М.П.Драгоманова: Інституту педагогіки та психології, Інституту корекційної педагогіки та психології, Інституту соціальної роботи та управління, Інституту розвитку дитини, Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації, Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій.
Запрошуємо детальніше ознайомитись із матеріалами дискусії в матеріалах круглого столу.
The round table "Problems of heterogeneity and inclusion in the educational environment" was organized at National Pedagogical Dragomanov University (April 9, 2015). Its aim was to attract leading scientists and specialists of Kyiv to discuss the strategy of educational development, integration of educational achievements of community in the issues of heterogeneity and inclusion.IMG 3841
The moderators of the roundtable were Dr. Prof. Galyna Nesterenko, coordinator of TEMPUS-543873 at Dragomanov University and Dr., Ass. Prof. Zoya Garkavenko, Head of Research Laboratory for educational competencies with regards to diversity. They presented the results of the project tasks in 2014 and invited participants to a discussion on the topic "The heterogeneity and inclusion: common and different. Problems and prospects of inclusive education in Kiev".
Participants included representatives of the University administration, municipal administration of Kyiv, teachers. professors and managers of several institutions at Dragomanov University: Institute for Pedagogy and Psychology, Institute for Correctional Pedagogy and Psychology, Institute for Social Work and Management, Institute for Child Development, Institute for Continuing Education, Institute of Sociology, Psychology and Social Communications.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин: стан, проблеми, перспективи розвитку», 18-19 березня 2015 р.

Обговорення проблеми гетерогенності сучасного освітнього середовища продовжується в рамках різноманітних наукових дискусій. Так, 18-19 березня 2015 на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин: стан, проблеми, перспективи розвитку».
Серед заходів конференції відбулась панельна дискусія «Партнерство як умова реалізації освітніх завдань у контексті нових суспільних викликів», в якій науковцями та практиками з України та Польщі обговорювались проблеми неоднорідності та інклюзії, спільного та відмінного в практиці діяльності освітніх установ країн в цьому аспекті, зокрема забезпечення можливостей рівного доступу до освіти обдарованих дітей із соціально-неблагополучних родин, підготовка педагогів до такої роботи. Учасникам панельної дискусії було презентовано проект ТЕМПУСІУ, як один форматів міжнародної науково-освітньої співпраці, де партнерство виступає джерелом ефективних змін кожного із її учасників. 

 

Підготовка навчального посібника «Педагогіка багатоманітності» 16 по 20 березня 2015 р.

фотографияПідготовка навчального посібника «Педагогіка багатоманітності» У рамках виконання проектних завдань членами консорціуму із 16 по 20 березня 2015 р. у Бременському університеті відбувся семінар-майстерня на тему «Педагогіка багатоманітності». У роботі семінару взяли участь представники університетів-партнерів:проф. Ясмін Каракашулю (Бременський університет), проф. Марк Тілен (Бременський університет), проф. Марина Ємельянова (Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякіна, Республіка Бєларусь), проф. Вероніка Гребеннікова (Кубанський державний університет (м. Краснодар, Росія),проф. Галина Нестеренко (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Україна).

Читати детальніше...

Головною метою зустрічі було уточнення концепції навчального посібника «Педагогіка багатоманітності» і розробка його структури. Обговорення було плідним і креативним, атмосфера – дружньою та привітною.
Від Бременського університету семінар проводили проректор Я.Каракашулю і професор М.Тілен. Господарі ознайомили учасників семінару зі своїм досвідом навчально-методичної та наукової роботи у галузі інклюзивної освіти, зокрема із проблематики MigrationPädagogik. Також була проведена ознайомча робота із бібліотекою університету, в першу чергу із наявними джерелами із педагогіки гетерогенності, багатоманітності та інклюзії в освіті.
У результаті конструктивної дискусії було сформовано структуру навчального посібника у відповідності до концепції проекту. У посібнику передбачається розкриття теоретичних і практичних аспектів теми в розрізі 7-ми розділів. В якості фундаментальних засад у посібнику буде висвітлено:
- методологічні основи педагогіки багатоманітності;
- деонтологічні та антропологічні основи педагогіки багатоманітності.
Основне змістовне наповнення книги передбачає висвітлення особливостей роботи педагога з різними гетерогенними групами:
- Педагогіка толерантності та різноманіття форм педагогічної взаємодії в полікультурному освітньому середовищі.
- Педагогіка чуйності та безбар'єрного середовища.
- Педагогіка співробітництва в роботі з дітьми із неблагополучних сімей.
- Педагогіка креативності у розвитку обдарованих дітей.
До кожного теоретичного розділу передбачається практико-орієнтований інструментарій ефективний до застосування педагогами та освітніми менеджерами в гетерогенному освітньому середовищі.
У форматі підсумкового запланований завершальний розділ «Культура гетерогенності в освітній установі».
Наступний семінар, присвячений обговоренню сигнальних варіантів розділів книги, запланований на вересень 2015 р.

 

Круглий стіл – майстерня «Проблеми гетерогенності в організації освітнього процесу» 9-10 грудня 2014 року

майстерня 9-10 грудня 2014 р. фото 19-10 грудня 2014 року у рамках проекту було проведено круглий стіл – майстерню «Проблеми гетерогенності в організації освітнього процесу».
Захід було організовано проектними командами Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова та Дитячого Соціально-реабілітаційного центру «Сонячне світло» (смт. Требухів Київської області). Останній виступив гостинною базою для проведення майстерні. 

Читати детальніше...

Головною метою заходу було обговорити проблему викладання в умовах гетерогенності з менеджерами освіти, поінформувати громадськість про ті завдання, які виконуються в цьому напрямі в рамках проекту.

До участі у зустрічі було запрошено директорів та заступників директорів шкіл та гімназій м. Києва, методистів з інклюзивної освіти та психологічної служби районних науково-методичних центрів, представників департаменту освіти міста Києва, викладачів НПУ імені М.П.Драгоманова, працівників ДСРЦ «Сонячне світло». Модератором круглого столу виступила завідувач Науково-дослідної лабораторії освітніх компетенцій в умовах гетерогенності НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат психологічних наук Зоя Гаркавенко.

У програмі круглого столу було проведено декілька основних подій:
- презентація проекту ТЕМПУС та результатів дослідження освітніх потреб учнів, яке проводилось у квітні-травні 2014 року,
- презентація результатів дослідження готовності педагогічних працівників до роботи в умовах гетерогенності, яке проводилось у вересні-жовтні 2014 року;
- проведення дискусії щодо актуальних проблем організації освітнього процесу в умовах гетерогенності,
- ознайомлення із досвідом роботи Дитячого соціально-реабілітаційного центру «Сонячне світло» (див. додаток - прикріплена медіапрезентація),
- проведення майстер-класу «Проблемні діти та їх соціальний супровід», «Допомога в навчанні дітям, які зазнали травму».
Запропоновані теми викликали непересічний інтерес в усіх учасників, які активно ділились власним досвідом та міркуваннями щодо вдосконалення роботи із гетерогенними учнями. Особливу зацікавленість керівників навчальних закладів викликав досвід ДСРЦ «Сонячне світло» у впровадженні інноваційних форм навчання дітей, що зазнали травму, організації взаємодії із освітніми установами та соціальними службами, батьками дітей, які тимчасово опинились під опікою центру.
Наприкінці зустрічі всіма учасниками було відзначено очевидну практичну користь від спільної роботи, бажання продовжувати співпрацю із центром та командою ТЕМПУС, прагнення ознайомити із матеріалами круглого столу-майстерні свої педагогічні колективи та впроваджувати окремі заходи в практику діяльності своїх навчальних закладів.
Із великою вдячністю за змістовне та насичене спілкування учасники прощались із господарями та організаторами зустрічі – директором центру Анною Кулібабою, методистом і психологом Ліною Шмідт, вчителями та вихованцями.
У роботі майстерні взяли участь:
Представники органів управління освітою м. Києва:
Зелений Віктор Анатолійович - головний спеціаліст Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації;
Ямщікова Олена Володимирівна - психолог-консультант Київської міської психолого-медико-педагогічної консультації;
Гулєвич Тетяна Михайлівна - директор ЦПП Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації;
Почупайло Віктор Миколайович - методист психологічної служби Шевченківської РНМК м. Києва.
Директори і представники загальноосвітніх шкіл міста Києва:
Бєлкіна Оксана Григорівна - директор середньої школи № 207 м.Києва
Гаєва Світлана Леонтіївна - директор школи № 78 м.Києва
Дятел Юлія Миколаївна - учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 281 м. Києва (директор школи Цимбал Людмила Яківна)
Зубна Наталія Валентинівна - заступник директора спеціалізованої СШ №247 з поглибленим вивченням російської мови у м. Києві
Нетецька Світлана Миколаївна - директор спеціалізованої школи № 47 м.Києва
Чабана Наталія Вікторівна - заступник директора гімназії № 290 та ін.
Представники Дитячого соціально-реабілітаційного центру «Сонячне світло»
Кулібаба Анна Валеріївна Директор Дитячого соціально-реабілітаційного Центру «Cонячне світло»
Шмідт Ліна Петрівна - методист Дитячого соціально-реабілітаційного Центру «Cонячне світло»
Білополова Наталія Федорівна - вчитель української мови та літератури, співробітник Дитячого соціально-реабілітаційного Центру «Cонячне світло»
Представники НПУ імені М.П.Драгоманова – члени проектної команди:
Уліщенко Віолетта Валентинівна – заступник директора Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації, доктор педагогічних наук, доцент
Гаркавенко Зоя Олександрівна – завідувач Науково-дослідної лабораторії освітніх компетенцій в умовах гетерогенності, доцент кафедри практичної психології Інституту педагогіки та психології, кандидат психологічних наук
Бондарєва Любов Іванівна - доцент кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті, кандидат педагогічних наук, доцент
Отрох Наталія Володимирівна - доцент кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті, кандидат історичних наук, доцент.

 

Workshop-round table "Problems of Diversity in the educational process", 9-10 December 2014 the

майстерня 9-10 грудня 2014 р. фотоOn the 9-10 December 2014 the workshop-round table "Problems of Diversity in the educational process" was hold on.
The event was organized by the project teams of National Pedagogical Dragomanov University and Children's Social and Rehabilitation Center "Sunshine" (Trebukhov, Kyiv region). The "Sunshine" Center was a hospitable base for the workshop.

Читати детальніше...

The main purpose of the meeting was to discuss the problem of teaching in conditions of heterogeneity with educational managers of the region, to inform the public about the tasks performed in this direction in the project TEMPUS-543873.
As the participants of the workshop we invited directors and deputy directors of Kyiv schools and gymnasiums, methodists of inclusive education and psychological services of regional scientific-methodical centers, representatives of Kyiv Department of Education, Dragomanov University teachers and scientists, employees of the "Sunshine" Centre. The workshop was moderated by Ph.D. Zoya Garkavenko, head of the Research Laboratory of educational competencies with regards to diversity of Dragomanov University.
The program of the workshop consists of several key events:
- Presentation of the project TEMPUS-543873 and results of the research of students’ educational needs, conducted in April - May 2014,
- Presentation of results of the research of teachers’ competences for working with heterogeneous groups, conducted in September and October 2014;
- The discussion on current problems of the educational process with regards to diversity,
- Presentation of the experience of Children's social and rehabilitation center "Sunshine",
- Master-class "Problem children and their social support", "Helping children who have experienced trauma."
The proposed theme called outstanding interest in all participants who actively shared their experience and views on improving the work with heterogeneous groups of students. Particular interest was caused by Center "Sunshine" experience in implementing of innovative teaching technologies for children who have experienced trauma. Also very constructive discussion was delivered to the problem of interaction with educational institutions and social services, with parents of children who are temporarily in the Center.
In conclusion, all participants noted the obvious practical benefits of the workshop theme, of working together, and showed the desire to continue cooperation with the Center and TEMPUS team, the intent to acquaint with the workshop materials with their pedagogical collectives and to implement measures with regards to diversity in the practice of their schools.
With great appreciation for the rich and meaningful dialogue participants said goodbye with hosts and organizers of the meeting – the Center Director Anna Kulibaba, Methodist and psychologist Lina Schmidt, Dragomanov University team, teachers and students.
List of the workshop participants includes:
Representatives of educational authorities of the region:
Zelenyi Victor - chief specialist of the Department of Education and Science, Kyiv City State Administration;
Yamschikova Olena - counseling psychologist of Kyiv psychological, medical and educational consulting centre;
Hulyevych Tatiana - director of the Centre for practical psychology in the Department of Education in Kiev district, Desniansky Kyiv state administration;
Pochupaylo Viktor - methodist of the Psychological services in Kiev district, Shevchenko Kyiv state administration and others;
Directors and representatives of secondary schools in Kyiv:
Belkina Oksana - director of Kyiv secondary school № 207;
Chaban Natalia – deputy director of Kyiv school № 290;
Diatel Julia - primary school teacher of Kyiv secondary school № 281;
Gayeva Svitlana - director of Kyiv school № 78;
Netetska Svitlana - director of Kyiv specialized school № 47;
Tsymbal Lyudmila – director of Kyiv secondary school № 281;
Zubna Natalia - deputy director of Kiev specialized school №247 with advanced studies in Russian language and others.
Children’s Social Rehabilitation Center "Sunshine":
Kulibaba Anna - director of Children's Social Rehabilitation Center "Sunshine";
Schmidt Lina – methodist of Children's Social Rehabilitation Center "Sunshine";
Bilopolova Natalya - teacher of Ukrainian language and literature, specialist of Children's Rehabilitation Center "Sunshine";
Dragomanov University - members of the project team:
Ulishchenko Violetta - deputy director of the Institute for continuing education, doctor of pedagogical sciences, associate professor;
Garkavenko Zoya - head of Research laboratory of educational competencies with regards to diversity, Associate Professor of the Institute for Education and Psychology, PhD in Psychology;
Bondareva Lyubov - associate professor of the department for Innovations and informational activities in education, Ph.D. in pedagogics, associate professor;
Otrokh Natalia - Associate Professor of Innovation and information activities in education, Ph.D. in history, associate professor and others.

 

Презентація результатів дослідження освітніх потреб учнів, 9 жовтня 2014 р.

оболонь і шевченківський район інформаційна зустріч обговорення 2З початком нового навчального року відновились інформаційні зустрічі команди проекту ТЕМПУС із педагогами та батьками навчальних закладів міста Києва, які присвячені обговоренню проблеми гетерогенності в освітньому середовищі.

 


Читати детальніше...

9 жовтня в рамках засідання міжрайонного методичного об’єднання соціальних педагогів Оболонського та Шевченківського районів м. Києва відбулась презентація результатів дослідження освітніх потреб учнів, яке проводилось протягом квітня-травня 2014 року, в якому взяло участь більше 60 осіб.
Жвава дискусія розгорнулась навколо питання, пов’язаного із проблемами адаптації та інтеграції дітей, які тимчасово переміщені із зони проведення АТО, і більшістю учасників зустрічі розглядаються як специфічна гетерогенна група. Серед дітей-переселенців чимало дітей з особливими освітніми потребами, дітей із соціально неблагополучних родин.
Модератором зустрічі виступила З.О.Гаркавенко – директор Компетентнісного центру програми ТЕМПУС-ІУ.
Учасникам було запропоновано міні-тренінг «П’ять кроків соціального педагога у роботі із гетерогенними учнями та їх батьками». Результатом тренінгу стало напрацювання першочергових дій соціального педагога навчального закладу, спрямованих на покращення адаптації дітей-переселенців.
Більшість учасників у підсумку визначили актуальність та безумовну корисність таких зустрічей, оскільки вони сприяють обміну досвідом, формуванню більш цілісної картини професійних дій, розвитку професійної позиції. Окремо учасники зауважили на необхідності та готовності проводити такі зустрічі із педагогами та батьками навчальних закладів.

 

Міжнародний Конгрес "Поддержка одаренности - развитие креативности", 23-26 вересня 2014, Вітебськ

323-26 вересня 2014 року у Вітебську (Республіка Бєларусь) відбулася одна із яскравих подій проекту ТЕМПУС-543873–Міжнародний Конгрес "Поддержка одаренности - развитие креативности".У конгресі взяли участь науковці та практики більш ніж з 10 країн. Україну на Конгресі представляли науковці та викладачі трьох провідних педагогічних ВНЗ: НПУ ім. М. П. Драгоманова (м. Київ), БПУ (м. Бердянськ), ХПУ (м. Хмельницький). 

Читати детальніше...

Протягом чотирьох днів життя учасників конгресу було насичене великою кількістю подій: наукові дискусії (пленарне та секційні засідання конгресу), відвідування навчальних закладів м. Вітебська та професійного спілкування із їх педагогами та учнями, цікаві подорожі та екскурсії вулицями древнього Вітебська та неформальним спілкуванням учасників впродовж всього часу перебування на конгресі.

Одним із цікавих та несподіваних заходів було проведення панельної дискусії «підтримка обдарованості – розвиток креативності». Модератором дискусії було запрошено доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена Міжнародної академії гуманізації освіти Ірину Колеснікову (м. Санкт-Петербург, Росія). Формат панельної дискусії передбачав участь експертів з 5 країн, які висловлювали свої думки та міркування з чотирьох ключових питань: що у науково-педагогічному контексті розуміється під словом креативність? Чи потребує сучасна епоха прояву креативності від усіх без винятку людей? Що у системах освіти різних країн сприяє розвитку креативності, а що стримує її розвиток серед підростаючого покоління? Що таке креативний педагог та чи можлива його підготовка в існуючій системі безперервної професійної освіти? Серед експертів були представники Латвії, Росії, України, Німеччини та Білорусі, які запропонували глядачам та учасникам широкий діапазон думок: від термінологічної полеміки щодо самого поняття креативності до глибоко філософських аспектів її актуальності на сучасному розвитку цивілізації. Активну участь в обговоренні взяли й глядачі, висловлюючи свої власні міркування та запитання до експертів.

Експерт з України, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій в умовах гетерогенності НПУ імені М.П. Драгоманова Зоя Гаркавенко поділилась своїми враженнями із журналістами студентського телебачення Вітебського державного університету ім. П. Машерова : «питання креативності особистості в контексті подій, що розгортаються сьогодні в Україні, охоплює набагато більше аспектів, ніж просто питання підтримки та розвитку обдарованих дітей. Для нас сьогодні – це питання розуміння та прийняття себе та інших, якісно іншого світобачення, фактично, особистісний виклик кожному громадянину щодо його відповідальності за власне життя та життя свого народу».
Від НПУ імені М.П.Драгоманова очну участь у конгресі також взяла доцент кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Наталія Отрох, яка підготувала доповідь на тему «..».
Ґрунтовна науково-практична робота учасників конгресу була розгорнута у чотирьох ключових секціях: Соціальне середовище та підтримка обдарованості, Розвиток креативності, Підготовка та перепідготовка фахівців по роботі із обдарованими та талановитими людьми, Діагностика в області обдарованості та креативності. Безумовним надбанням цієї роботи можна вважати участь доволі великої кількості практиків (педагогів, керівників шкіл, методистів), які активно брали участь в обговоренні виступів учасників, ділилися власними спостереженнями та досвідом. За матеріалами секційної роботи було сформовано два томи наукових доповідей, з якими можна познайомитись в електронному вигляді.
В рамках конгресу також відбулось чергове засідання Міжнародної академії гуманізації освіти, де обговорювались актуальні питання подальшої наукової та творчої співпраці учасників академії, а також було прийнято нових членів до її лав. Новим членом академії стала доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри інновацій в освіті НПУ імені М.П.Драгоманова Галина Нестеренко.
Незабутнім доповненням до насиченої програми стали виступи творчих колективів університету, які запропонували надзвичайно цікаву та оригінальну програму музичної вітальні конгресу.

10-11 квітня 2014 р. Навчальний семінар у Хмельницькому національному університеті

M1400005У рамках реалізації міжнародного проекту Tempus ІV 543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами та організаціями», ІТ-менеджери від драгоманівської проектної команди, Олена Тишкова та від команди Бердянського державного педагогічного університету, Руслан Вербовий 10-11 квітня 2014 р., відвідали Хмельницький національний університет. Мета візиту – отримання необхідних компетенцій з питань оснащення аудиторій комп’ютерно-апаратним обладнанням для роботи з гетерогенними групами, а також розробки і напровнення веб-сайту проекту.  

Читати детальніше...

Вітальне слово проректора з міжнародних зв’язків проф. М.А. Йохни (координатор проекту від ХНУ), та теплі слова директора Компетентнісного центру, проф. В.В. Стадник налаштували на подальшу позитивну і водночас насичену, кропітку роботу з фахівцями університету.
Зокрема, ІТ-менеджер хмельницької команди, доцент С.О. Михальчик детально розповів про програмно-апаратне оснащення сучасної навчальної мультимедійної лабораторії і його використання в процесі реалізації проекту. Старший інженер ФЗДО М.Л. Яновський захопив своїми власними програмними розробками, які дозволяють на високому рівні здійснювати організацію інформаційної системи управління навчальним процесом.
Керівник Інформаційно-комунікаційного центру С.М. Слободенюк розповів не тільки про основні задачі ІТ-менеджерів в створенні та функціонуванні лабораторії інклюзивної освіти, а й зосередив увагу на організації управління багаторівневої комп’ютерної мережі університету. Доцент кафедри АСМЕ Е.Є Бельовский зупинився на питаннях створення навчальних курсів в модульному середовищі, а також особливу увагу приділив використанню ліцензійного програмного забезпечення та сертифікації курсів. Сергій Михальчик поділився досвідом адміністрування та наповнення сайту проекту, а також закцентував увагу на способах і методах наповнення інформаційного модульного середовища для дистанційного навчання та можливості їх використання в інклюзивній освіті.
ІТ-менеджери драгоманівської родини та бердянського вишу повернулись з величезним багажем знань та сертифікатами про підвищення кваліфікації на семінарі-тренінгу організованого в рамках реалізації проекту-Темпус.
Тож керівництво НПУ імені М.П. Драгоманова щиро дякує адміністрації Хмельницького національного університету за теплий прийом, позитивнуатмосферу та високий рівень професіоналізму учасників команди, які поділились власним досвідом та неосяжним багажем знань з актуальних питань, які виникають в процесі реалізації проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2022