1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (029-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Досягнення

Дипломи та атестати

 

Список публікацій членів проектної команди НПУ імені М.П. Драгоманова за темою проекту:

1. Andrushchenko V., Nesterenko G. Values Discourse of Diversity Education: dialogue of Eastern and Western European Countries // Inclusive education in the countries of Eastern and Western Europe. – Rome: Link Campus University, 2015.
2. Nesterenko G. Teachers’ competencies for diversity education and their developing in training courses // Vector European: Revista de cercetări socio-umanistic. Publicaţie periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică, Universitatea de Studii Europene din Moldova. – In print.
3. Nesterenko G., Tereshchenko M. Promoting innovations strategy at the level of municipal government on the example of inclusive education // Journal of Tourism and Regional Development. Fifth series: Sources of Competitive Advantage in Regions. Warsaw University of Life Sciences – SGGW. – In print.
4. Нестеренко Г.О. Інклюзивна корпоративна культура вищого навчального закладу // Багатоманітність культур як педагогічна проблема: збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач Гуренко О. І. – Бердянськ : Видавець: Ткачук О.В., 2015. – С. 11 – 14.
5. Нестеренко Г.О. Последипломное образование как эффективный способ подготовки педагогов к работе с гетерогенными группами // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования: международный и региональный аспект» (Великий Новгород, 19-21 мая 2014 года) / сост. Е.В.Иванов; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2014 – С.154-161.
6. Нестеренко Г.О. Проблема мови як аксіологічної константи в гетерогенному освітньому середовищі / Г.О.Нестеренко, Є.О.Ємельяненко // Документ, мова, соціум: теорія та практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ: НАКККіМ, 10-11 квітня 2014 р.) – С.106-109.
7. Нестеренко Г.О. Управление гетерогенностью в образовании как инновация в повышении квалификации педагогов / Г.О.Нестеренко // Инновационное развитие общества: условия, противоречия, приоритеты: в 3-х ч. / под. ред. А.В.Семенова, Ю.С.Руденко. – М.: Изд-во ЧОУВО «МУ им. С.Ю.Витте, 2014. – Ч.1. – 574 с. – С.171-175.
8. Нестеренко Г.О., Нестеренко Е.А. Инновационность организационной культуры как фактор развития креативности коллектива // Поддержка одаренности - развитие креативности : материалы междунар. конгресса (Витебск, 22-27 сентября 2014 г.) : в 2 т. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред), О. Грауманн, М.Н. Певзнер. - Витебск : ВГУ имени М.П. Машерова, 2014. - Т. 2. - С. 104-108.
9. Нестеренко Г.О., Охмуш-Ковалевська О.І. Інформаційна культура педагога в умовах інклюзивної освіти // Восточное партнерство в педагогических инновациях в инклюзивном образовании: материалы Международной конференции (проект ТЕМПУС-530417 INOVEST). – Кишинев, 2015. – С. 56-64.
10. Гноєвська О.Ю. Інтеграція як професійний розвиток // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова – Вип. ІV. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – C. 48-56.
11. Гноевская О.Ю. Специфика работы педагога с родителями в условиях образовательной интеграции // «Академик Тулеген Тажибаев- основатель психологической и педагогической науки в Казахстане»: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию профессора Жолмухана Туркпенулы, 21 ноября 2014г./гл.ред. С.Ж.Пралиев. - Алматы: КазНПУ имени Абая: Изд-во Улагат,2014. - С.28-33.
12. Гноєвська О.Ю. Зміст та структура корекційної компетентності вчителя початкових класів загальноосвітнього навчального закладу // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (3 квітня 2015 р. м.Суми).-Суми:СумДПУ імені А.С.Макаренка,2015. - С.257-261.
13. Актуальные проблемы коррекционной педагогики и психологии: сборник научных трудов. / под общ. ред. В.Н.Синева, Л.А.Дружининой. – К.:ДІА. – 2015. – 314с.
14. Отрох Н.В. Робота з обдарованою молоддю в системі МАН: етнологічний аспект // Історія України. – 2013. – жовтень - № 20. – С. 5-6.
15. Отрох Н.В. Проблемы и перспективы инклюзивного образования одаренных детей в Украине // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы: сб. науч. Трудов по материалам международной научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования (Великий Новгород, 19-21 мая 2014 года) / сост. Е.И. Иванов. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2014. –С. 287 – 292.
16. Отрох Н.В. Феномен обдарованості в контексті інноваційних поглядів на інклюзивну освіту талановитої молоді: філософсько-педагогічний аспект // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 122. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 40-49.
17. Отрох Н.В. Феномен обдарованості в контексті інноватики: філософський аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Філософія. Політологія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка.- № 75. - К. : Київський університет, 2014. – С. 16-20.
18. Отрох Н.В. Особенности работы с одаренной молодежью в системе Малой академии наук Украины // Поддержка одаренности – развитие креативности: материалы международного конгресса, Витебск, 22 – 27 сентября 2014 г.: в 2 т. / Вит. гос. ун-т; редк.: И.М. Прищепа, О. Грауманн, М.Н. Певзнер. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2014. – Т. 1. – С. 83-87.
19. Отрох Н.В. Досвід роботи корекційних педагогів в поліетнічних групах на прикладі реабілітаційних центрів Китайської народної республіки // Багатоманітність культур як педагогічна проблема: збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач Гуренко О. І. – Бердянськ : Видавець: Ткачук О.В., 2015. – С. 142 – 145.
20. Гаркавенко З. А. Гетерогенность как свойство образовательной среды // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования: международный и региональный аспект» (Великий Новгород, 19-21 мая 2014 года) /сост.Е.В.Иванов; НовГУ им.Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2014 – 448 с. - с.65-70.
21. Гаркавенко З. А. Проблемы социализации одаренных детей в условиях общеобразовательной школы (на материалах исследования образовательных потребностей школьников г. Киева) / З. А. Гаркавенко // Поддержка одаренности - развитие креативности : материалы междунар. конгресса (Витебск, 22-27 сентября 2014 г.) : в 2 т. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: И.М. Прищепа (гл.ред), О. Грауманн, М. Н. Певзнер. - Витебск : ВГУ имени М. П. Машерова, 2014. - Т. 2. - с. 199-203.
22. Гаркавенко З.О. Соціально-комунікативні компетенції викладача //Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача / редкол.: В.П.Андрущенко, Г.О.Нестеренко, Є.О.Ємельяненко та ін.. – К.: АграрМедіаГруп, 2015. – 384 с. – с.209-223.
23. Бондарєва Л.І. Інклюзивні аспекти в діяльності викладача вищої школи // Багатоманітність культур як педагогічна проблема: збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет; укладач Гуренко О.І. – Бердянськ : Видавець: Ткачук О.В., 2015. – С. 288-291.
24. Бондарєва Л.І. Готовність педагога до інклюзивної освіти в навчальному закладі // Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: Матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції (21-23 травня 2015 року) / уклад. Романченко І.Г. – Біла Церква: Вид-во Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна», 2015. (5 стор).
25. Бондарєва Л.І. Формування інклюзивної компетенції у майбутніх педагогів в умовах вищого навчального закладу // Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: збірник наукових статей / Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна» / уклад. Романченко І.Г. – Біла Церква: Вид-во Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна», 2015. (9 стор).
26. Бондарєва Л.І. Гетерогенний принцип в діяльності викладача вищої школи // Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації: Матеріали V-ої міжнародної науково-практичної конференції (25 листопада 2015 року) / ред. колегія: В.М.Ісаєнко (голова) та ін.. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. (3 стор).
27. Ємельяненко, Є.О. Прояви маргінальності в гетерогенних групах: проблеми формування компетенцій викладача в межах інклюзивної освіти [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 87. – С.215-218.
28. Емельяненко, Е.О. Экзистенциально-личностные предпосылки маргинализации [Текст] / Е.О.Емельяненко // Jurnal Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətinin təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə çap olunmuşdur. – Baki, 2014. – S.9-13.
29. Ємельяненко, Є.О. Гендерна маргінальність в освітньому середовищі: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» – Острог. – 2015. – Вип.І. – С.55-65.
30. Ємельяненко, Є.О. Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2015. – Вип. 100. – С.101-105.
31. Ємельяненко, Є.О. Проблеми національної ідентичності південно-східних регіонів України [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015, м.Запоріжжя. – С.288-289.
32. Емельяненко, Е.О. Маргинальность как предпосылка формирования одаренности личности [Текст] / Е.О.Емельяненко // Материалы Международного Конгресса «Поддержка одаренности - развитие креативности» 23 – 26 сентября 2014 г. Витебск (Республика Беларусь). – С.115-11.
33. Боятюк О.В. Термінологічні нарації, або ще раз до уточнення поняття "компетенції" / О.В. Боятюк, С.В. Харченко // Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача / редкол.: В.П. Андрущенко, Г.О. Нестеренко, Є.О. Ємельяненко та ін. - К.: Аграр Медіа Груп, 2015. - 384 с.
34. Боятюк О.В. Використання соціальних мереж в освіті та іх вплив на цілісність гуманітарного простору країни / Г.О.Нестеренко, О.В. Боятюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні системи" (17-20 листопада 2015 р.). - К.: Том 5. Інноваційні технології менеджменту підприємств і організацій. - С. 24-26.
35. Цимбал С.М. Міждисциплінарні стратегії подолання соціальної кризи // Матеріали VIII Львівського соціологічного форуму “Сучасний український соціум: доцентрові та відцентрові тенденції” - м. Львів, 17 жовтня 2014. - C. 7.
36. Цимбал С.М Ціннісні пріоритети особистості в період соціокультурних криз // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з соціології «Великі війни. Великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014». - м.Київ, 27-28 листопада 2014 р. - С. 152 -153.
37. Шеремет М.К., Шульженко Д.І. Логотерапевтична робота з аутичними дітьми // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: Зб. наукових праць. - К. :НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2014. - Вип. 26. - С. 272-278.
38. Шеремет М.К. Організація корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із порушеннями мовлення (орієнтовне планування та методичні рекомендації). - Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014.
39. Шульженко Д.І. Особливості інклюзивної форми освіти учнів із затримкою психічного розвитку / // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2013. - Вип. 23. - С. 415-420. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_124.

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2022