1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Опитування

Опитування студентів


Опитування випускників

Опитування стейкхолдерів

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (028-спеціальність)

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

w512h5121347464873Facebookalt1 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

in sta main
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Досягнення

Дипломи та атестати

 

Список публікацій членів проектної команди НПУ імені М.П. Драгоманова за темою проекту:

1. Andrushchenko V., Nesterenko G. Values Discourse of Diversity Education: dialogue of Eastern and Western European Countries // Inclusive education in the countries of Eastern and Western Europe. – Rome: Link Campus University, 2015.
2. Nesterenko G. Teachers’ competencies for diversity education and their developing in training courses // Vector European: Revista de cercetări socio-umanistic. Publicaţie periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică, Universitatea de Studii Europene din Moldova. – In print.
3. Nesterenko G., Tereshchenko M. Promoting innovations strategy at the level of municipal government on the example of inclusive education // Journal of Tourism and Regional Development. Fifth series: Sources of Competitive Advantage in Regions. Warsaw University of Life Sciences – SGGW. – In print.
4. Нестеренко Г.О. Інклюзивна корпоративна культура вищого навчального закладу // Багатоманітність культур як педагогічна проблема: збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач Гуренко О. І. – Бердянськ : Видавець: Ткачук О.В., 2015. – С. 11 – 14.
5. Нестеренко Г.О. Последипломное образование как эффективный способ подготовки педагогов к работе с гетерогенными группами // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования: международный и региональный аспект» (Великий Новгород, 19-21 мая 2014 года) / сост. Е.В.Иванов; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2014 – С.154-161.
6. Нестеренко Г.О. Проблема мови як аксіологічної константи в гетерогенному освітньому середовищі / Г.О.Нестеренко, Є.О.Ємельяненко // Документ, мова, соціум: теорія та практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ: НАКККіМ, 10-11 квітня 2014 р.) – С.106-109.
7. Нестеренко Г.О. Управление гетерогенностью в образовании как инновация в повышении квалификации педагогов / Г.О.Нестеренко // Инновационное развитие общества: условия, противоречия, приоритеты: в 3-х ч. / под. ред. А.В.Семенова, Ю.С.Руденко. – М.: Изд-во ЧОУВО «МУ им. С.Ю.Витте, 2014. – Ч.1. – 574 с. – С.171-175.
8. Нестеренко Г.О., Нестеренко Е.А. Инновационность организационной культуры как фактор развития креативности коллектива // Поддержка одаренности - развитие креативности : материалы междунар. конгресса (Витебск, 22-27 сентября 2014 г.) : в 2 т. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред), О. Грауманн, М.Н. Певзнер. - Витебск : ВГУ имени М.П. Машерова, 2014. - Т. 2. - С. 104-108.
9. Нестеренко Г.О., Охмуш-Ковалевська О.І. Інформаційна культура педагога в умовах інклюзивної освіти // Восточное партнерство в педагогических инновациях в инклюзивном образовании: материалы Международной конференции (проект ТЕМПУС-530417 INOVEST). – Кишинев, 2015. – С. 56-64.
10. Гноєвська О.Ю. Інтеграція як професійний розвиток // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова – Вип. ІV. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – C. 48-56.
11. Гноевская О.Ю. Специфика работы педагога с родителями в условиях образовательной интеграции // «Академик Тулеген Тажибаев- основатель психологической и педагогической науки в Казахстане»: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию профессора Жолмухана Туркпенулы, 21 ноября 2014г./гл.ред. С.Ж.Пралиев. - Алматы: КазНПУ имени Абая: Изд-во Улагат,2014. - С.28-33.
12. Гноєвська О.Ю. Зміст та структура корекційної компетентності вчителя початкових класів загальноосвітнього навчального закладу // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (3 квітня 2015 р. м.Суми).-Суми:СумДПУ імені А.С.Макаренка,2015. - С.257-261.
13. Актуальные проблемы коррекционной педагогики и психологии: сборник научных трудов. / под общ. ред. В.Н.Синева, Л.А.Дружининой. – К.:ДІА. – 2015. – 314с.
14. Отрох Н.В. Робота з обдарованою молоддю в системі МАН: етнологічний аспект // Історія України. – 2013. – жовтень - № 20. – С. 5-6.
15. Отрох Н.В. Проблемы и перспективы инклюзивного образования одаренных детей в Украине // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы: сб. науч. Трудов по материалам международной научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования (Великий Новгород, 19-21 мая 2014 года) / сост. Е.И. Иванов. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2014. –С. 287 – 292.
16. Отрох Н.В. Феномен обдарованості в контексті інноваційних поглядів на інклюзивну освіту талановитої молоді: філософсько-педагогічний аспект // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 122. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 40-49.
17. Отрох Н.В. Феномен обдарованості в контексті інноватики: філософський аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Філософія. Політологія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка.- № 75. - К. : Київський університет, 2014. – С. 16-20.
18. Отрох Н.В. Особенности работы с одаренной молодежью в системе Малой академии наук Украины // Поддержка одаренности – развитие креативности: материалы международного конгресса, Витебск, 22 – 27 сентября 2014 г.: в 2 т. / Вит. гос. ун-т; редк.: И.М. Прищепа, О. Грауманн, М.Н. Певзнер. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2014. – Т. 1. – С. 83-87.
19. Отрох Н.В. Досвід роботи корекційних педагогів в поліетнічних групах на прикладі реабілітаційних центрів Китайської народної республіки // Багатоманітність культур як педагогічна проблема: збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач Гуренко О. І. – Бердянськ : Видавець: Ткачук О.В., 2015. – С. 142 – 145.
20. Гаркавенко З. А. Гетерогенность как свойство образовательной среды // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования: международный и региональный аспект» (Великий Новгород, 19-21 мая 2014 года) /сост.Е.В.Иванов; НовГУ им.Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2014 – 448 с. - с.65-70.
21. Гаркавенко З. А. Проблемы социализации одаренных детей в условиях общеобразовательной школы (на материалах исследования образовательных потребностей школьников г. Киева) / З. А. Гаркавенко // Поддержка одаренности - развитие креативности : материалы междунар. конгресса (Витебск, 22-27 сентября 2014 г.) : в 2 т. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: И.М. Прищепа (гл.ред), О. Грауманн, М. Н. Певзнер. - Витебск : ВГУ имени М. П. Машерова, 2014. - Т. 2. - с. 199-203.
22. Гаркавенко З.О. Соціально-комунікативні компетенції викладача //Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача / редкол.: В.П.Андрущенко, Г.О.Нестеренко, Є.О.Ємельяненко та ін.. – К.: АграрМедіаГруп, 2015. – 384 с. – с.209-223.
23. Бондарєва Л.І. Інклюзивні аспекти в діяльності викладача вищої школи // Багатоманітність культур як педагогічна проблема: збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет; укладач Гуренко О.І. – Бердянськ : Видавець: Ткачук О.В., 2015. – С. 288-291.
24. Бондарєва Л.І. Готовність педагога до інклюзивної освіти в навчальному закладі // Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: Матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції (21-23 травня 2015 року) / уклад. Романченко І.Г. – Біла Церква: Вид-во Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна», 2015. (5 стор).
25. Бондарєва Л.І. Формування інклюзивної компетенції у майбутніх педагогів в умовах вищого навчального закладу // Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: збірник наукових статей / Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна» / уклад. Романченко І.Г. – Біла Церква: Вид-во Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна», 2015. (9 стор).
26. Бондарєва Л.І. Гетерогенний принцип в діяльності викладача вищої школи // Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації: Матеріали V-ої міжнародної науково-практичної конференції (25 листопада 2015 року) / ред. колегія: В.М.Ісаєнко (голова) та ін.. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. (3 стор).
27. Ємельяненко, Є.О. Прояви маргінальності в гетерогенних групах: проблеми формування компетенцій викладача в межах інклюзивної освіти [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 87. – С.215-218.
28. Емельяненко, Е.О. Экзистенциально-личностные предпосылки маргинализации [Текст] / Е.О.Емельяненко // Jurnal Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətinin təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə çap olunmuşdur. – Baki, 2014. – S.9-13.
29. Ємельяненко, Є.О. Гендерна маргінальність в освітньому середовищі: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» – Острог. – 2015. – Вип.І. – С.55-65.
30. Ємельяненко, Є.О. Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2015. – Вип. 100. – С.101-105.
31. Ємельяненко, Є.О. Проблеми національної ідентичності південно-східних регіонів України [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015, м.Запоріжжя. – С.288-289.
32. Емельяненко, Е.О. Маргинальность как предпосылка формирования одаренности личности [Текст] / Е.О.Емельяненко // Материалы Международного Конгресса «Поддержка одаренности - развитие креативности» 23 – 26 сентября 2014 г. Витебск (Республика Беларусь). – С.115-11.
33. Боятюк О.В. Термінологічні нарації, або ще раз до уточнення поняття "компетенції" / О.В. Боятюк, С.В. Харченко // Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача / редкол.: В.П. Андрущенко, Г.О. Нестеренко, Є.О. Ємельяненко та ін. - К.: Аграр Медіа Груп, 2015. - 384 с.
34. Боятюк О.В. Використання соціальних мереж в освіті та іх вплив на цілісність гуманітарного простору країни / Г.О.Нестеренко, О.В. Боятюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні системи" (17-20 листопада 2015 р.). - К.: Том 5. Інноваційні технології менеджменту підприємств і організацій. - С. 24-26.
35. Цимбал С.М. Міждисциплінарні стратегії подолання соціальної кризи // Матеріали VIII Львівського соціологічного форуму “Сучасний український соціум: доцентрові та відцентрові тенденції” - м. Львів, 17 жовтня 2014. - C. 7.
36. Цимбал С.М Ціннісні пріоритети особистості в період соціокультурних криз // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з соціології «Великі війни. Великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014». - м.Київ, 27-28 листопада 2014 р. - С. 152 -153.
37. Шеремет М.К., Шульженко Д.І. Логотерапевтична робота з аутичними дітьми // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: Зб. наукових праць. - К. :НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2014. - Вип. 26. - С. 272-278.
38. Шеремет М.К. Організація корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із порушеннями мовлення (орієнтовне планування та методичні рекомендації). - Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014.
39. Шульженко Д.І. Особливості інклюзивної форми освіти учнів із затримкою психічного розвитку / // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2013. - Вип. 23. - С. 415-420. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_124.

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2022